รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 111
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 46
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGME101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
ENGME102 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGME101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง
Statistics and Design of Experiment
3 (3-0-6)
ENGME169 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering Training
2 (0-6-2)
ENGME184 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรเครื่องกล
Mathematics for Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
ENGME192 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรเครื่องกลประยุกต์
Applied mathematics for Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
ENGME196 กระบวนการผลิตสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Manufacturing Processes for Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
ENGME109 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (3-0-6)
ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
Co-operative Education in Mechanical Engineering
6 (0-40-0)
ENGME123 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
Robot Actuators and Sensors
3 (2-3-5)
ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
Hydralics and Pneumatics
3 (2-3-5)
ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
ENGME170 การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน
Millwright
2 (0-6-2)
ENGME171 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
Introduction to Finite Element Method and Computational of Fluid Dynamics
3 (2-3-5)
ENGME172 เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
3 (3-0-6)
ENGME173 การถ่ายเทความร้อนและการประยุกต์
Heat Transfer and Application
3 (3-0-6)
ENGME174 การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร
Modern Measurement and Control for Engineer
3 (2-3-5)
ENGME175 เศรฐศาสตร์สำหรับการจัดการพลังงาน
Economics for Energy Management
3 (3-0-6)
ENGME193 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
2 (0-6-2)
ENGME194 ระบบดับเพลิงและระบายอากาศเบื้องต้น
Fire Protection Systems and Introduction to Ventilation
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 6
ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Industrial Electrical in Mechanical Engineering
2 (1-3-3)
ENGME122 เครื่องกำเนิดไอน้ำและกังหันแก๊ส
Boiler and Gas Turbines
3 (3-0-6)
ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
Alternative and Renewable Energy Resources
3 (3-0-6)
ENGME130 แมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
3 (3-0-6)
ENGME132 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)
ENGME134 ระบบระบายอากาศ
Ventilation Systems
3 (3-0-6)
ENGME137 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning Practice
3 (0-6-3)
ENGME138 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Method for Engineering
3 (2-3-5)
ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing Application
3 (2-3-5)
ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน
Rolling Stock Maintenance Technology
3 (2-3-5)
ENGME146 ระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืน
Waste Heat Recovery Systems
3 (3-0-6)
ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
3 (3-0-6)
ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิคส์
Circuit Theory and Electronics Circuit
3 (2-3-5)
ENGME152 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control
3 (3-0-6)
ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
3 (3-0-6)
ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์
Automotive Technology
3 (3-0-6)
ENGME160 ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด
Hybrid and Electric Vehicles
3 (3-0-6)
ENGME163 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
ENGME166 การทำความเย็น
Refrigeration
3 (3-0-6)
ENGME167 การปรับอากาศ
Air Conditioning
3 (3-0-6)
ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง
Drying Engineering
3 (3-0-6)
ENGME176 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
Advanced Finite Element Method
3 (2-3-5)
ENGME177 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณขั้นสูง
Advanced Computational Fluid Dynamics
3 (2-3-5)
ENGME178 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ
Mechanical Behaviors
3 (3-0-6)
ENGME179 กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
3 (3-0-6)
ENGME180 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGME181 โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Networks
3 (2-3-5)
ENGME182 การเรียนรู้เชิงลึก
Deep Learning
3 (2-3-5)
ENGME183 การเรียนรู้ของเครื่อง
Machine Learning
3 (2-3-5)
ENGME185 วิศวกรรมย้อนรอย
Reverse Engineering
3 (2-3-5)
ENGME186 เครื่องมือกลควบคุมด้วยระบบเชิงตัวเลข
Computer Numerical Control Machines
3 (2-3-5)
ENGME187 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal Systems
3 (3-0-6)
ENGME188 การวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้
Optical Measurement in Fluid Mechanics and Combustion
3 (3-0-6)
ENGME189 กลศาสตร์ยานพาหนะ
Mechanics of Vehicles
3 (3-0-6)
ENGME190 ความรู้เบื้องต้นด้านระบบขนส่งทางราง
Introduction to Railway Transportation System
3 (3-0-6)
ENGME191 พลศาสตร์วิศวกรรมของล้อเลื่อน
Dynamic of Rolling Stock Engineering
3 (3-0-6)
ENGME195 การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรเครื่องกล
Quality Control for Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล