รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ / Bachelor of Engineering Program in Tools and Die Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 100
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGTD101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องมือกล
Basic Machine Tool Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGTD102 งานเครื่องมือกล
Machine Tool
3 (1-6-4)
ENGTD103 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ
Metrology Engineering Laboratory
2 (1-3-3)
ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ
Computer Aided Design 2D
3 (2-3-5)
ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ
Computer Aided Design 3D
2 (1-3-3)
ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD107 การปรับแต่งแม่พิมพ์
Fundamental of Die Marking
1 (0-3-1)
ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Machine Tool Technology
3 (1-6-4)
ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Punch and Die Design
3 (1-6-4)
ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mould Design
3 (1-6-4)
ENGTD111 การออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming Die Design
3 (2-3-5)
ENGTD112 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นสูง
Advanced Plastic Mould Design
3 (2-3-5)
ENGTD113 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 2 (1-3-3)
Prerequisite : ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 (1-6-4)
ENGTD114 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม
Computer Aided Engineering
2 (1-3-3)
ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ 3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD106 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 (1-6-4)
ENGTD116 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
Fundamental of Automation
3 (2-3-5)
ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร
Introduction to Plasticity
3 (3-0-6)
ENGTD118 การทดสอบและปฏิบัติการแม่พิมพ์
Tools and Die Practice
1 (0-3-1)
ENGTD119 การปรับแต่งและบำรุงรักษาแม่พิมพ์
Fitting and Maintenance
3 (2-2-5)
ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGTD121 โครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGTD122 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Co-operative Education in Tools and Die Engineering
6 (0-40-0)
Prerequisite : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 2 (1-3-3)
Prerequisite : ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 3 (2-3-5)
ENGTD123 การฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
Tools and Die Engineering Practice
3 (0-40-0)
Prerequisite : ENGTD105 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ 2 (1-3-3)
Prerequisite : ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD110 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD115 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 8
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
ENGIE111 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
ENGIE112 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGIE111 การศึกษางาน 3 (3-0-6)
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
ENGIE136 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
ENGIE208 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-5)
ENGTD124 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Flexible Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGTD125 ระบบการผลิตแบบรวม
Computer Integrate Manufacturing
3 (2-3-5)
ENGTD126 เทคโนโลยีเครื่องมือตัด
Cutting Tool Technology
3 (2-2-5)
ENGTD127 กรรมวิธีการอัดรีด
Extrusion Processing
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGTD109 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (1-6-4)
Prerequisite : ENGTD117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปถาวร 3 (3-0-6)
ENGTD128 การทุบและการรีดขึ้นรูปโลหะ
Forging and Rolling of Metals
3 (2-3-5)
ENGTD129 การหล่อและการเชื่อมโลหะ
Foundry and Welding
3 (1-6-4)
ENGTD130 การประลองการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14
FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics Laboratory 1 for Engineers
1 (0-3-1)
FUNSC201 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 18
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
ENGIE102 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ แทน นายอดิเรก ชัยนวกุล ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 26(2/2563) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ