รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35
BSCCC103 ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Physics for Agro- Industry
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC109 เคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC110 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCCC202 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
Statistics and Mathematics for Agricultural
3 (3-0-6)
BSCFT301 โภชนาการ
Nutrition
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 49
BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
2 (2-0-4)
BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT001 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 2 (2-0-4)
BSCFT003 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
BSCFT004 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Industrial Plant Sanitation and Food Law
2 (2-0-4)
BSCFT005 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Control
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT006 การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
2 (2-0-4)
BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร 3 (3-0-6)
BSCFT008 เคมีอาหาร 1
Food Chemistry 1
3 (2-3-5)
BSCFT009 เคมีอาหาร 2
Food Chemistry 2
3 (2-3-5)
BSCFT010 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
4 (3-3-7)
BSCFT011 วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCCC202 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
BSCFT012 วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
3 (2-3-5)
BSCFT101 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Practical Skills in Food Science and Technology 1
1 (0-3-1)
BSCFT102 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Practical Skills in Food Science and Technology 2
1 (0-3-1)
BSCFT103 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
1 (0-3-1)
BSCFT104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
BSCFT105 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Science and Technology
3 (0-6-3)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT106 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Independent Study in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT107 ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Job Internship in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT108 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Cooperative Education in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT201 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Practical Skills in Food Product Development 1
1 (0-6-1)
BSCFT202 ทักษะวิชาชีพทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2
Practical Skills in Food Product Development 2
1 (0-6-1)
BSCFT203 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Seminar in Food Product Development
1 (0-3-1)
BSCFT204 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Design and Development
3 (2-3-5)
BSCFT205 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Special Problems in Food Product Development
3 (0-6-3)
BSCFT206 การศึกษาอิสระทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Independent Study in Food Product Development
6 (0-40-0)
BSCFT207 ฝึกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Job Internship in Food Product Development
6 (0-40-0)
BSCFT208 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Cooperative Education in Food Product Development
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFT109 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology
3 (3-0-6)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT110 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
Coffee Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT111 เทคโนโลยีการผลิตไวน์
Oenology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT112 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT113 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT114 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
Fat and Oil Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite or Corequisite : BSCFT008 เคมีอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT115 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT116 เทคโนโลยีชา
Tea Technology
3 (2-3-5)
BSCFT117 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Biotechnology in Food
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร 3 (2-3-5)
BSCFT118 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
Cereal and Cereal Products Technology
3 (2-3-5)
BSCFT119 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
Dairy and Dairy Products Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT120 เทคโนโลยีแป้ง
Starch Technology
3 (2-3-5)
BSCFT121 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และประมง
Meat Poultry and Fishery Products Technology
3 (2-3-5)
BSCFT122 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT123 เทคโนโลยีหมักดอง
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT124 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT125 เทคโนโลยีอาหารพื้นบ้าน
Local Community Food Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT126 นวัตกรรมอาหาร
Food Innovation
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT127 บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT128 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Products Standard
3 (3-0-6)
BSCFT129 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT130 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT131 การจัดการธุรกิจอาหารขนาดย่อม
SME’s Food Business Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT132 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Management and Marketing
3 (3-0-6)
BSCFT133 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT007 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
BSCFT134 การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร
Shelf-life Evaluation of Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : BSCFT002 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
BSCFT135 ภาษาอาเซียนในอุตสาหกรรมอาหาร
Asian Languages in Food Industry
3 (3-0-6)
BSCFT209 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Selected Topics in Food Product Development
3 (3-0-6)
BSCFT210 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Plant Management
3 (3-0-6)
BSCFT211 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Marketing and Consumer Research for Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT212 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
Entrepreneurship in Food Business and Business Plan
3 (3-0-6)
BSCFT213 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากเนื้อสัตว์
Meat Processing Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT214 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Bakery Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
Thai Dessert Products Development
3 (2-3-5)
BSCFT216 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือ
Waste Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT217 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
Nutritional Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT218 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง
Semi-dried Food Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT219 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน
Traditional Food Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT220 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
Traditional Northern Food Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT221 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Product Development
3 (2-3-5)
BSCFT222 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Design
3 (2-3-5)
BSCFT223 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
Environmental Packaging for Food Product
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร