รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ
Report Writing and Presentation
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BBAIB901 Organization and Management
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBAIB902 Principles of Marketing
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB903 Financial Accounting
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBAIB904 Principles of Economics
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB905 Production and Operations Management
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBAIB906 Business Finance
Business Finance
3 (3-0-6)
BBAIB907 Quantitative Decision Making in Business
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
BBAIB908 Business Law
Business Law
3 (3-0-6)
BBAIB909 Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
BBAIB921 Introduction to Business and Entrepreneurship
Introduction to Business and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
BBAIB922 Information Technology for Business
Information Technology for Business
3 (2-2-5)
BBAIB923 Human Resource Management
Human Resource Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBAIB901 Organization and Management 3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBAIB925 Global Marketing
Global Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB926 Business Communication for International Trade
Business Communication for International Trade
3 (2-2-5)
BBAIB927 Entrepreneurship Practicum
Entrepreneurship Practicum
3 (2-2-5)
BBAIB928 Logistics and Supply Chain Management
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBAIB929 Strategic Management
Strategic Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : BBAIB901 Organization and Management 3 (3-0-6)
Prerequisite : BBAIB921 Introduction to Business and Entrepreneurship 3 (3-0-6)
BBAIB930 Electronic Business
Electronic Business
3 (2-2-5)
BBAIB931 International Economics
International Economics
3 (3-0-6)
BBAIB932 Cross Cultural Management
Cross Cultural Management
3 (3-0-6)
BBAIB933 Research for International Business
Research for International Business
3 (2-2-5)
BBAIB934 Export and Import Management
Export and Import Management
3 (3-0-6)
BBAIB965 Social Enterprise
Social Enterprise
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
BBAIB951 Co-operative Education in Business Management
Co-operative Education in Business Management
6 (0-40-0)
BBAIB953 Job Internship in Business Management
Job Internship in Business Management
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18
BBAIB955 ASEAN Trade
ASEAN Trade
3 (2-2-5)
BBAIB956 Business Ethics
Business Ethics
3 (3-0-6)
BBAIB957 Digital Marketing
Digital Marketing
3 (2-2-5)
BBAIB958 Economics and Business in Selected Countries
Economics and Business in Selected Countries
3 (3-0-6)
BBAIB959 Business Economics
Business Economics
3 (3-0-6)
BBAIB960 International Business Strategies
International Business Strategies
3 (3-0-6)
BBAIB961 Managerial Accounting
Managerial Accounting
3 (3-0-6)
BBAIB962 Organizational Behavior
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
BBAIB963 Public Communication for International Business
Public Communication for International Business
3 (2-2-5)
BBAIB964 Seminar in International Business Management
Seminar in International Business Management
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ