รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / Diploma in Computer Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
DIPTC101 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
Electronics Drawing by Computer
2 (1-3-3)
DIPTC102 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
Computer System and Peripherals
3 (2-3-5)
DIPTC103 ดิจิตอลเบื้องต้น
Introduction to Digital
3 (2-3-5)
DIPTC104 ปฏิบัติงานพื้นฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics Practice
2 (0-6-2)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC306 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (2-3-5)
DIPCC307 วงจรไฟฟ้า
Electric circuits
3 (3-0-6)
DIPCC308 ดิจิทัลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPTC401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
DIPTC402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม
Data Structure and Algorithms
3 (2-3-5)
DIPTC403 การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller System Design and Interface
3 (2-3-5)
DIPTC404 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
DIPTC405 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
3 (2-3-5)
DIPTC406 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Architecture and Organizations
3 (3-0-6)
DIPTC407 การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database System Management
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPTC501 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Embedded System and Internet of Everything
3 (2-3-5)
DIPTC502 เทคนิคการควบคุมและใช้เซนเซอร์
Motion Control Techniques and Censor
3 (2-3-5)
DIPTC503 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer for Industry
3 (2-3-5)
DIPTC504 การควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ
Automation System Control
3 (2-3-5)
DIPTC505 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Management of Technology and Innovation
3 (2-3-5)
DIPTC506 การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Computer Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
DIPTC507 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 1
Embedded System and Internet of Everything 1
3 (2-3-5)
DIPTC508 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 2
Embedded System and Internet of Everything 2
3 (2-3-5)
DIPTC509 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3
Embedded System and Internet of Everything 3
3 (2-3-5)
DIPTC510 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 4
Embedded System and Internet of Everything 4
3 (2-3-5)
DIPTC511 ระบบสมองกลฝังตัวและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 5
Embedded System and Internet of Everything 5
3 (2-3-5)
DIPTC512 การออกแบบและวางแผนการจัดการระบบเครือข่าย
Network Planning and Design
3 (3-0-6)
DIPTC513 ปฏิบัติการเครือข่ายและการตั้งค่าพื้นฐาน
Network operations and basic setting
3 (2-3-5)
DIPTC514 การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายเบื้องต้น
Introduction to Network Security
3 (2-3-5)
DIPTC515 การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง
Optical Fiber Network Installation Techniques
3 (2-3-5)
DIPTC516 เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดบนระบบเครือข่าย
Security Camera Technology on Network System
3 (2-3-5)
DIPTC517 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Network Installation and Maintenance
3 (1-6-4)
DIPTC518 เครือข่ายและความปลอดภัย 1
Network and Security 1
3 (2-3-5)
DIPTC519 เครือข่ายและความปลอดภัย 2
Network and Security 2
3 (2-3-5)
DIPTC520 เครือข่ายและความปลอดภัย 3
Network and Security 3
3 (2-3-5)
DIPTC521 เครือข่ายและความปลอดภัย 4
Network and Security 4
3 (2-3-5)
DIPTC522 เครือข่ายและความปลอดภัย 5
Network and Security 5
3 (2-3-5)
DIPTC523 ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น
Introduction to Big Data System
3 (3-0-6)
DIPTC524 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์
Cloud Application Development
3 (2-3-5)
DIPTC525 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-3-5)
DIPTC526 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3 (2-3-5)
DIPTC527 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
Mobile Application Development
3 (2-3-5)
DIPTC528 งานบริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
Service and Maintenance in Computer Software
3 (1-6-4)
DIPTC529 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 1
Software and Applications 1
3 (2-3-5)
DIPTC530 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 2
Software and Applications 2
3 (2-3-5)
DIPTC531 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 3
Software and Applications 3
3 (2-3-5)
DIPTC532 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 4
Software and Applications 4
3 (2-3-5)
DIPTC533 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 5
Software and Applications 5
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPTC601 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
DIPTC602 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-10-0)
DIPTC603 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPTC701 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology Project
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า