ข้อมูลอาจารย์

ธีระ ค้ำชู

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 8 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ