รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 103
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamental Physics 1
3 (3-0-6)
TEDCC823 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
TEDCC824 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
TEDME901 ปฏิบัติงานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Practice
2 (0-6-2)
TEDME902 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
TEDME934 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
TEDME935 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering Training
2 (0-6-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 28
TEDME903 กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solid
3 (3-0-6)
TEDME917 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
Mechanical Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
TEDME918 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
Mechanical Technical Education Project
3 (1-6-4)
TEDME936 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
Gasoline and Diesel Engine Practice
3 (1-6-4)
TEDME937 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
Vehicle Electrical and Electronics Systems Practice
3 (1-6-4)
TEDME938 งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์
Suspension and Transmission Practice
3 (1-6-4)
TEDME939 ฝึกงานในสถานประกอบการ
On-the-Job Training
3 (0-40-0)
TEDME940 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Controls Engines Practice
3 (1-6-4)
TEDME941 งานการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigerator and Air Conditioner Practice
3 (1-6-4)
TEDME942 งานเครื่องยนต์เล็ก
Small Engines Practice
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
TEDCC825 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
TEDCC826 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
TEDME904 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
TEDME921 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
TEDME925 ออกแบบเครื่องกล
Mechanical Design
3 (3-0-6)
TEDME927 วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
3 (3-0-6)
TEDME928 ปฏิบัติงานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
Automotive Car Fuel Practice
3 (2-3-5)
TEDME931 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engine
3 (2-3-5)
TEDME943 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
Diesel Fuel Pump and Injectors Testing Practice
3 (1-6-4)
TEDME944 งานทดลองเครื่องกล
Mechanical Laboratory
3 (1-6-4)
TEDME945 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
3 (3-0-6)
TEDME946 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (3-0-6)
TEDME947 งานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
Vehicle Instrument and Testing Pactice
3 (1-6-4)
TEDME948 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
Engine Tune-up Practice
3 (1-6-4)
TEDME949 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
Modern Automotive Technology Practice
3 (1-6-4)
TEDME950 การใช้และบำรุงรักษายานยนต์
Usage and Maintenace of Vehicles
3 (2-3-5)
TEDME951 การผลิตชุดการสอนทางเครื่องกล
Mechanical Instruction Package Production
3 (2-3-5)
TEDME952 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์การ
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
TEDME953 งานยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Practice
3 (2-3-5)
- วิชาชีพครู 35
TEDCC827 จิตวิทยาสำหรับครูวิชาชีพ
Psychology for Vocational Teacher
3 (2-2-5)
TEDCC828 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
Vocational Curriculum Development
2 (1-2-3)
TEDCC829 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพ
Philosophy of Vocational Education and Education Quality Assurance
2 (1-2-3)
TEDCC830 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning Management and Classroom Management
3 (1-4-4)
TEDCC831 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technician Teaching
3 (1-6-4)
TEDCC832 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Research for Professional Learning Development
3 (2-2-5)
TEDCC833 นวัตกรรมและวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ
Innovation and Instructional Materials
3 (2-2-5)
TEDCC834 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Educational Measurement and Assessment
3 (2-2-5)
TEDCC835 การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
TEDCC836 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
TEDCC837 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี