รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ / Bachelor of Engineering Program in Mining Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-บังคับ 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชาภาษา-บังคับ 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
ENGMN101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่
Basic Mining Engineering Training
3 (1-6-4)
ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
3 (2-3-5)
ENGMN103 แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร
Mineralogy and Petrology for Engineers
3 (2-3-5)
ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1
Mineral Processing 1
3 (1-6-4)
ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2
Mineral Processing 2
3 (1-6-4)
ENGMN112 ศิลากลศาสตร์
Rock Mechanics
3 (3-0-6)
ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
Mine Economics
3 (3-0-6)
ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด
Drilling and Blasting Technology
3 (2-3-5)
ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง
Mine Environment and Reclamation
3 (3-0-6)
ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Project
3 (1-6-4)
ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่
Co-operative Education in Mining Engineering
6 (0-40-0)
ENGMN123 ธรณีเทคนิค
Geotecniques
3 (3-0-6)
ENGMN129 สำรวจรังวัดเหมืองแร่
Mine Survey
3 (2-3-5)
ENGMN130 การทำเหมืองผิวดิน
Surface Mining
3 (3-0-6)
ENGMN131 การทำเหมืองใต้ดิน
Underground Mining
3 (3-0-6)
ENGMN132 เคมีฟิสิกัลของแร่และวัสดุ
Physical Chemistry of Materials and Minerals
3 (3-0-6)
ENGMN133 หลักการมูลฐานทางสถิติและการประยุกต์ใช้ในงานเหมืองแร่
Principle of Statistics and Applied in Mining Engineering
3 (3-0-6)
ENGMN134 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม
Computer Aided Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGMN215 การวางแผนและการออกแบบเหมืองแร่
Mine Planning and Design
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 5
ENGME174 การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร
Modern Measurement and Control for Engineer
3 (2-3-5)
ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ
Mine Equipment and Management
3 (3-0-6)
ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่
Mine Safety
3 (3-0-6)
ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่
Computer Application in Mining
3 (1-6-4)
ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์
Tunnelling
3 (3-0-6)
ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่
Mining Laws
2 (2-0-4)
ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
Pump and Air Compressor
3 (2-3-5)
ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลศาสตร์สำหรับการสกัดโลหะ
Thermodynamics and Kinetics for Metallurgy
3 (3-0-6)
ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Geographic Information System (GIS)
3 (1-6-4)
ENGMN135 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดเอียง
Slope Stability Analyzation
3 (3-0-6)
ENGMN136 เทคโนโลยีการถมกลับในงานเหมืองแร่
Backfilling Technology in Mining
3 (3-0-6)
ENGMN137 พื้นฐานการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับในงานเหมืองแร่
UAV Photogrammetry in Mining
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 21
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
ENGME103 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
ENGMN138 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 24
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA112 สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ
Differential Equations and Boundary value problems
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC116 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC207 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล