รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิศวกรรมชีวภาพ) / Bachelor of Engineering Program in Agricultural and Biological Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38
ENGAG102 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermo-Fluid Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG119 การวิเคราะห์วงจรทางวิศวกรรม
Engineering Circuit Analysis
3 (2-3-5)
ENGAG120 หลักมูลและการประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Fundamentals and Aplication of Electronics Circuits
3 (2-3-5)
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร 4 (3-3-7)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
ENGAG105 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
Biochemistry for Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร 4 (3-3-7)
ENGAG111 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG114 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering
6 (0-40-0)
ENGAG121 วิศวกรรมระบบควบคุม
Control Systems Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG122 การออกแบบวิศวกรรม
Engineering Design
3 (2-3-5)
ENGAG123 การบริหารการดำเนินงาน
Operations Management
3 (3-0-6)
ENGAG124 การฝึกทักษะทางเทคนิค
Technical Skill Training
2 (0-6-2)
ENGAG125 โครงงานนักศึกษา 1
Student Project 1
1 (0-3-0)
ENGAG126 โครงงานนักศึกษา 2
Student Project 2
1 (0-3-0)
ENGAG127 โครงงานนักศึกษา 3
Student Project 3
2 (0-6-0)
ENGAG128 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร
Crop and Animal Production for Engineers
3 (2-3-5)
ENGAG301 กระบวนการทางชีวภาพ
Biological Processes
3 (2-3-5)
ENGAG303 การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
ENGAG318 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ
Physical Properties of Biological Materials
3 (2-3-5)
ENGAG319 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย
Unit Operations
3 (2-3-5)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
ENGAG206 การออกแบบอุปกรณ์เกษตร
Agricultural Equipment Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
ENGAG207 ชลประทานและการระบายน้ำ
Irrigation and Draining
3 (2-3-5)
ENGAG209 ไฟฟ้าในระบบฟาร์ม
Electricity in Farming System
3 (2-3-5)
ENGAG211 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Equipments
3 (2-3-5)
ENGAG212 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
Logistic for Agricultural Products
3 (3-0-6)
ENGAG213 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of Agricultural Products
3 (2-3-5)
ENGAG217 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเกษตร
Agricultural Engineering Practice
3 (0-9-3)
ENGAG220 การสำรวจเพื่อการเกษตร
Surveying for Agricultures
3 (2-3-5)
ENGAG221 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
Smart Agricultural Technology
3 (3-0-6)
ENGAG222 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Basic of Soil Science
3 (2-3-5)
ENGAG223 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร
Geographic Information System for Agricultural
3 (2-3-5)
ENGAG224 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG225 การออกแบบอาคารเกษตร
Agricultural Building Design
3 (3-0-6)
ENGAG226 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 1
Selected Topic in Agricultural Engineering 1
3 (0-9-3)
ENGAG227 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตร 2
Selected Topic in Agricultural Engineering 2
3 (0-9-3)
ENGAG306 การจัดการของเสียทางชีวภาพ
Biological Waste Management
3 (3-0-6)
ENGAG308 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
Bio-Energy and Energy Conversion
3 (3-0-6)
ENGAG309 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเคมี
Instrument Analysis in Chemistry
3 (2-3-5)
ENGAG310 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (2-3-5)
ENGAG311 การออกแบบการทดลอง
Design of Experiment
3 (1-6-4)
ENGAG315 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน
Energy Resources and Technology System
3 (3-0-6)
ENGAG316 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Conservation
3 (3-0-6)
ENGAG322 การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับอุตสาหกรรมชีวเคมี
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for Biochemistry Industry
3 (3-0-6)
ENGAG323 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
Quality Control in Bio-Industry
3 (3-0-6)
ENGAG325 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Alcoholic Beverage Technology
3 (2-3-5)
ENGAG326 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
Food Product Development and Food Innovation
3 (3-0-6)
ENGAG327 วัสดุชีวภาพและกลไก
Biological Materials and Mechanisms
3 (3-0-6)
ENGAG328 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering
3 (3-0-6)
ENGAG329 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมชีวภาพ 1
Selected Topic in Biological Engineering 1
3 (0-9-3)
ENGAG330 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมชีวภาพ 2
Selected Topic in Biological Engineering 2
3 (0-9-3)
ENGAG506 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำสูง
Technology in Precision Agriculture
3 (2-3-5)
ENGAG515 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
Programable Logic Controller and Interfacing
3 (2-3-5)
ENGAG517 การประมวลภาพและแมชีนวิชันในอุตสาหกรรม
Image Processing and Machine Vision in Industry
3 (2-3-5)
ENGAG518 ระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
Industrial Process Control System
3 (2-3-5)
ENGAG520 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์
Bioprocess Technology for Organic Farming
3 (3-0-6)
ENGAG521 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
Selected Topics in Intelligent Agricultural Engineering
3 (0-9-3)
ENGAG522 อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
Agricultural Unmanned Aerial Vehicle
3 (2-3-5)
ENGAG523 เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล
Remote Sensing Technology
3 (3-0-6)
ENGAG524 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrument System
3 (2-3-5)
ENGAG606 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์เกษตร
Agricultural Tractor Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG607 ต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System
3 (2-3-5)
ENGAG608 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering
3 (2-3-5)
ENGAG609 หุ่นยนต์เกษตร
Agricultural Robots
3 (2-3-5)
ENGAG610 กำลังของไหลและการควบคุม
Fluid Power and Control
3 (2-3-5)
ENGAG611 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและระบบเครื่องกลไฟฟ้า
Electric Drives and Electromechanical Systems
3 (3-0-6)
ENGAG612 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Practice in Agricultural Machinery Engineering
3 (0-9-3)
ENGAG613 การปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เกษตร
Practice in Agricultural Mechatronics Engineering
3 (0-9-3)
ENGAG614 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่
Selected Topics in Modern Agricultural Machinery Engineering
3 (0-9-3)
ENGAG615 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เกษตร
Selected Topics in Agricultural Mechatronics Engineering
3 (0-9-3)
ENGAG701 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 1
Work-integrated Learning 1
5 (0-30-0)
ENGAG702 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 2
Work-integrated Learning 2
5 (0-30-0)
ENGAG703 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 3
Work-integrated Learning 3
5 (0-30-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร