ข้อมูลอาจารย์

กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 ส.ค. 2535
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : ช่างกลเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 20 เม.ย 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

 • 28 เม.ย 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเกษตร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 16 ก.พ. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  ประเทศ : ไทย

 • 1 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  สถานที่ศึกษา : China Agricultural University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ