ข้อมูลอาจารย์

สิทธากร พลาอาด

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 มี.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เกษตรศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

 • 21 ก.ย. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบริหารการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ