ข้อมูลอาจารย์

จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ธ.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

 • 23 ก.พ. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 10 พ.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  สถานที่ศึกษา : Massey University
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ