รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน / Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 153 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 117 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 117
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Drawing and Painting for Architecture
3 (1-6-4)
BARCC402 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-6-4)
Prerequisite : BARCC401 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม 3 (1-6-4)
BARCC403 ออกแบบทัศนศิลป์
Visual Design
3 (1-6-4)
BARCC404 ออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรม
Design Fundamentals in Architecture
3 (1-6-4)
BARCC405 เขียนแบบขั้นพื้นฐาน
Basic of Drafting
3 (1-6-4)
BARIA201 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
BARIA202 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
3 (3-0-6)
BARIA203 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78
BARIA101 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design 1
4 (2-6-6)
BARIA102 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design 2
4 (2-6-6)
BARIA103 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design 3
4 (2-6-6)
BARIA104 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design 4
4 (2-6-6)
BARIA105 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design 5
4 (2-6-6)
BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design 6
4 (2-6-6)
BARIA107 การเตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
4 (2-6-6)
BARIA108 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Concepts
3 (3-0-6)
BARIA109 วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Thesis for Interior Architectural Design
12 (0-24-12)
BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
BARIA302 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
BARIA303 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Technology 1
3 (1-6-4)
BARIA304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Technology 2
3 (1-6-4)
BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Technology 3
3 (1-6-4)
BARIA306 วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usage
3 (3-0-6)
BARIA307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
BARIA401 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer - Aided Architectural Drafting
3 (2-3-5)
BARIA402 คอมพิวเตอร์แบบสามมิติเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
3D Computer Works for Interior Architecture
3 (2-3-5)
BARIA403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
BARIA404 การควบคุมงานและการประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
Consultant and Estimation for Interior Architectural
3 (2-3-5)
BARIA405 ฝึกงานสถาปัตยกรรมภายใน
Internship in Interior Architecture
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BARIA501 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Computer - Aided Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
BARIA502 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (3-0-6)
BARIA503 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (2-3-5)
BARIA504 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Construction Management
3 (2-3-5)
BARIA505 การออกแบบปรับปรุงอาคาร
Building Renovation Design
3 (2-3-5)
BARIA506 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-3-5)
BARIA507 ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบภายใน
Landscape Interior Architecture
3 (1-4-4)
BARIA508 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
BARIA509 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา
Lanna Interior Design
3 (2-3-5)
BARIA510 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น
Local Art and Craft Design
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร