ข้อมูลอาจารย์

วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 26 พ.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การออกแบบภายใน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ