ข้อมูลอาจารย์

ภัทราวดี ธงงาม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 4 ต.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การออกแบบตกแต่งภายใน
  สถานที่ศึกษา : University Northumbria
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ