รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร / Diploma in Agricultural Machinery Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPAT001 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental of Agricultural Machinery Drawing
3 (1-4-4)
DIPAT002 ทักษะพื้นฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร
Basic Skills in Agricultural Machinery
3 (1-4-4)
DIPCC102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
DIPCC103 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (2-3-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC701 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPCC702 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPCC703 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPCC704 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPCC705 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPAT101 พื้นฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental of Farm Electrical and Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
DIPAT102 พื้นฐานช่างอุตสาหกรรมสำหรับงานเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental Industrial for Agricultural Machinery
3 (1-4-4)
DIPAT103 กลศาสตร์ความร้อนและของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Thermodynamic and fluid Mechanics for Agricultural Machinery
3 (3-0-6)
DIPAT104 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Drawing with Computer Programs
3 (1-4-4)
Prerequisite : DIPAT001 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3 (1-4-4)
DIPAT105 กลศาสตร์พื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Basic Mechanics for Agricultural Machinery
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPAT201 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-5)
DIPAT202 ไฮดรอลิคและนิวเมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
DIPAT203 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
Tractors for Agriculture
3 (2-3-5)
DIPAT204 เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
DIPAT205 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
DIPAT206 เครื่องจักรกลขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร
Machinery Transportation and Logistics System for Agriculture
3 (2-3-5)
DIPAT207 เทคโนโลยีการให้น้ำเพื่อการเกษตร
Irrigation Technology for Agriculture
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPAT301 การประยุกต์ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
Application of Agricultural Automation Control System
3 (2-2-5)
DIPAT302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว
Rice Milling Technology
3 (2-3-5)
DIPAT303 ผู้ประกอบการธุรกิจและแผนธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Plan
3 (3-0-6)
DIPAT304 การวัดคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Measurement and Control in Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
DIPAT305 การสำรวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Survey and Construction of Farm Building
3 (2-3-5)
DIPAT306 อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle for Agriculture
3 (2-3-5)
DIPAT307 เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย
Technology for Producing Sugar from Sugar Cane
3 (2-3-5)
DIPAT308 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็นของผลผลิตเกษตร
Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Product
3 (2-3-5)
DIPAT309 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร
Electrical and Electronic for Agriculture
3 (2-3-5)
DIPAT310 การจัดการและบริหารองค์การทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
Management and Administration for Agricultural Machinery
2 (1-2-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAT401 ฝึกงานในสถานประกอบการทางเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPAT501 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
Agricultural Machinery Innovation Project 1
2 (0-6-0)
DIPAT502 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
Agricultural Machinery Innovation Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร