รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ-บังคับ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
300009201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
2 (1-2-3)
300009202 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
English for Presentation
2 (1-2-3)
300009203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
English Reading for Careers
2 (1-2-3)
300009204 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
2 (1-2-3)
300009205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Service Sectors
2 (1-2-3)
301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
301012110 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
Repair of gasoline and diesel engine Practice
3 (2-3-5)
301029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
Heat Treatment Technique
3 (2-3-5)
301119001 เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Welding and Inspection Technique
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
301000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electronic and Electrical Practice
2 (1-3-3)
301000005 งานวัดละเอียด
Precision Measurements
2 (1-2-3)
301000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tools
2 (1-3-3)
301110001 งานเชื่อมซ่อมบำรุง
Maintenance Welding
2 (1-3-3)
301110002 วัสดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
Industrial Technology Work Materials
2 (2-0-4)
301110003 เขียนแบบงานซ่อมบำรุง
Maintenance Drawing Work
2 (1-3-3)
301110004 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics Work
2 (1-3-3)
301110005 เทคนิคงานบำรุงรักษาเบื้องต้น
Basic Maintenance Technique
2 (1-3-3)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Vocational Organization Activity 2
0 (0-2-0)
300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Vocational Organization Activity 3
0 (0-2-0)
300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Vocation Organization Activity 4
0 (0-2-0)
300002005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
Occupational Thai Language Skills
3 (3-0-6)
300001102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
Occupational Writing and Speaking
3 (3-0-6)
300001103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
Listening and Speaking for Personality Development
3 (3-0-6)
300001104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai Language Skills
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3
300001202 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
English on-the-Job
2 (1-2-3)
300001203 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English Conversation in the Workplace
2 (1-2-3)
300001204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English Project Work
1 (0-2-1)
300001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
English Learning through Digital Media
1 (0-2-1)
300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
English for Industrial Technology
3 (3-0-6)
300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน
Chinese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 (2-0-4)
300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
Japanese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001220 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 (2-0-4)
300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
2 (2-0-4)
300001223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทำงาน
Korean Conversation for work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4)
300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001225 การสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทำงาน
Vietnamese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4)
300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทำงาน
Indonesian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2 (2-0-4)
300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
Malaysian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทำงาน
Malaysian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4)
300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
Burmese Language and Culture
2 (2-0-4)
300001231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทำงาน
Burmese Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 2 (2-0-4)
300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
Khmer Language and Culture
2 (2-0-4)
300001233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทำงาน
Khmer Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4)
300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
Laotian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทำงาน
Laotian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4)
300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
Filipino Language and Culture
2 (2-0-4)
300001237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทำงาน
Filipino Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ 2 (2-0-4)
300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Language and Culture
2 (2-0-4)
300001239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทำงาน
Russian Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4)
300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
German Language and Culture
2 (2-0-4)
300001241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการทำงาน
German Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4)
300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
French Language and Culture
2 (2-0-4)
300001243 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทำงาน
French Conversation for Work
2 (2-0-4)
Prerequisite : 300001242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
300001301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Natural Resource, Energy and Environmental Management
3 (2-2-5)
300001302 การวิจัยเบื้องต้น
Introduction to Research
3 (2-2-5)
300001303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
Science for Electrical, Electronic and Communication Works
3 (2-2-5)
300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต
Science for Mechanical and Production Works
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
300001501 ชีวิตกับสังคมไทย
Life and Thai Society
3 (3-0-6)
300001502 ศาสตร์พระราชา
The King's Philosophy
3 (3-0-6)
300001503 การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Administration
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
300001401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
Mathematics and Statistics for Careers
3 (3-0-6)
300001402 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development
3 (3-0-6)
300001403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
300001404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
300001405 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001404 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
300001406 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 300001405 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
300001601 การพัฒนาสุขภาพ
Health Improvement
2 (2-0-4)
300001602 การคิดอย่างเป็นระบบ
Systematic Thinking
2 (2-0-4)
300001603 สุขภาวะกายและจิต
Healthy Body and Mind
2 (2-0-4)
300001604 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน
Quality of Life at Work
2 (2-0-4)
300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
Human Relations at work
2 (2-0-4)
300001606 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
Human Factors
2 (2-0-4)
300001607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
Social Phychology of Disability
2 (2-0-4)
300001608 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
1 (0-2-1)
300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
Social Dance for Health and Personality Development
1 (0-2-1)
300001610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Recreation for Life Quality Development
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ-บังคับ 3
300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-2-5)
301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
301000104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-2-5)
301111001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
Quality Control Technique
2 (1-2-3)
301111002 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
Material Handling Technology
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
301112001 เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Material Technology
2 (1-2-3)
301112002 การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค
Technical Drawing for Communication
3 (2-2-5)
301112003 เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ
Measuring and Inspection Technology
3 (2-2-5)
301112004 งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance
3 (2-2-5)
301112005 งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tool Technology
3 (2-3-5)
301112006 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
Computer Programming for Industrial
2 (1-2-3)
301112007 งานควบคุมระบบอัตโนมัติ
Automation System Control
3 (2-3-5)
301112008 เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Safety Management Technology
2 (1-2-3)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
301112101 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance
3 (2-2-5)
301112102 งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง
Corrective Maintenance
3 (2-3-5)
301112103 งานวางผังโรงงานและติดตั้ง
Plant Layout Installing
3 (2-2-5)
301112104 ออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
3 (2-2-5)
301112105 เทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม
Refrigeration and Air Conditioning Technology
3 (2-2-5)
301112106 เทคนิคการศึกษางาน
Work Study Technique
3 (2-2-5)
301112107 เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล
Machine Elements Technology
3 (2-2-5)
301112201 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Production Technology
3 (2-2-5)
301112202 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม
Computer Programming for Industrial
3 (2-2-5)
Prerequisite : 301112002 การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 3 (2-2-5)
301112203 งานสร้างอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด
Jig & Fixture Making
3 (2-3-5)
Prerequisite : 301112005 งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 (2-3-5)
301112204 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
Computer Numerical Control Technology
3 (2-3-5)
301112205 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
Electrical Industrial Production
3 (2-2-5)
301112206 งานเครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machine
3 (2-2-5)
301112207 งานเครื่องจักรกลของแข็ง
Solid Machine
3 (2-2-5)
Prerequisite : 301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3-0-6)
301112208 งานเครื่องจักรกลความร้อน
Thermal Machine
3 (2-2-5)
301115101 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1
3 (0-0-0)
301115102 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 2
6 (0-0-0)
301115103 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 3
9 (0-0-0)
301115104 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 4
12 (0-0-0)
301115201 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 1
3 (0-9-3)
301115202 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 2
3 (0-9-3)
301115203 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 3
3 (0-9-3)
301115204 งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 4
3 (0-9-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ