รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต / Bachelor of Accountancy Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45
BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Mathematics for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
3 (3-0-6)
BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
Business Finance for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC124 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBABA740 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management Information Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC123 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (2-2-5)
BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
Accounting Concepts and Financial Reporting
3 (3-0-6)
BACAC132 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
BACAC136 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (3-0-6)
BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
BACAC146 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
BACAC139 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3 (3-0-6)
BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
BACAC145 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Design
3 (3-0-6)
BACAC147 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
Special Problem in Auditing
3 (3-0-6)
BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC136 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6)
BACAC150 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร