รายละเอียดหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต / Bachelor of Accountancy Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45
BACAC110 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
Mathematics for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC113 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
Law for Accounting Profession
3 (3-0-6)
BACAC122 การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
Business Finance for Accountant
3 (3-0-6)
BACAC124 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
BACAC151 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
Business Research and Statistics
3 (2-2-5)
BBABA201 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBABA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3 (2-2-5)
BBABA601 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBABA739 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
BBABA740 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management Information Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC121 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC123 การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
3 (2-2-5)
BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
3 (2-2-5)
BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
Accounting Concepts and Financial Reporting
3 (3-0-6)
BACAC132 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3 (2-2-5)
BACAC134 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
3 (3-0-6)
BACAC135 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
3 (2-2-5)
BACAC136 การภาษีอากร 2
Taxation 2
3 (3-0-6)
BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
3 (2-2-5)
BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
Financial Reporting Analysis
3 (3-0-6)
BACAC146 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Audit and Internal Control
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
Job Internship
3 (0-40-0)
BACAC138 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Preparing for Professional Experience
1 (0-2-1)
BACAC139 สหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
Co-operative Education in Professional Accounting
6 (0-40-0)
BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3 (3-0-6)
BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
3 (3-0-6)
BACAC144 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
BACAC145 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Design
3 (3-0-6)
BACAC147 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
Computer Applications in Auditing
3 (2-2-5)
BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
Special Problem in Auditing
3 (3-0-6)
BACAC149 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3 (3-0-6)
Prerequisite : BACAC136 การภาษีอากร 2 3 (3-0-6)
BACAC150 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชี