ข้อมูลอาจารย์

ศศิพัชร์ สันกลกิจ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 29 เม.ย 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

 • 5 มิ.ย. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ