ข้อมูลอาจารย์

เสรฐสุดา ปรีชานนท์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 เม.ย 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ม.ค. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ