ข้อมูลอาจารย์

โสภา เภสัชพิพัฒน์กุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 4 เม.ย 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยโยนก
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มี.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : การจัดการดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ