ข้อมูลอาจารย์

สิงหา คำมูลตา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ต.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 6 มิ.ย. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : บัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ