ข้อมูลอาจารย์

อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 ส.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ประเทศ : ไทย

 • 10 ส.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ธ.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บัญชีมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ