ข้อมูลอาจารย์

กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 ต.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

 • 2 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Finance, banking, insurance
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ก.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ