รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- วิชาแกน 14 หน่วยกิต
- วิชาเอก 13 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- บังคับ 49 หน่วยกิต
- เฉพาะด้าน- เลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- วิชาแกน 14
BAACC404 วาดภาพเพื่อการออกแบบ
Drawing for Design
2 (1-3-3)
BAACC405 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
Creative Thinking for Design
2 (1-3-3)
BAACC406 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
Composition for Design
2 (1-3-3)
BAACC407 เขียนแบบเบื้องต้น
Introduction to Drafting
2 (1-3-3)
BAACC408 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
Research Methodology in Design
2 (2-0-4)
BAACC409 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบ
History of Art for Design
2 (2-0-4)
BAACC410 ศิลปะพื้นถิ่น
Local Arts
2 (1-3-3)
- วิชาเอก 13
BAACD121 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis Preparation
2 (2-0-4)
BAACD122 ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
Communication Design Thesis
6 (0-18-0)
BAACD124 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
Job Internship in Communication Design
3 (0-40-0)
BAACD168 สัมมนางานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Seminar
2 (0-6-0)
- เฉพาะด้าน- บังคับ 49
BAACD102 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Drawing for Communication Design
2 (1-3-3)
BAACD103 การสื่อสารสำหรับงานออกแบบสื่อ
Communication for Media Design
2 (2-0-4)
BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร
Computer for Communication Design
3 (0-6-3)
BAACD143 การวางแผนผลิตสื่อ
Media Production Planning
2 (2-0-4)
BAACD144 การตลาดสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Marketing for Communication Design
2 (2-0-4)
BAACD145 จริยธรรมในงานออกแบบสื่อสาร
Ethics in Communication Design
2 (2-0-4)
BAACD146 การเล่าเรื่องสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Storytelling for Communication Design
2 (1-3-3)
BAACD147 การสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่องานออกแบบสื่อสาร
3D Modeling for Communication Design
3 (0-6-3)
BAACD148 การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
2 (2-0-4)
BAACD149 ปฏิบัติการถ่ายภาพสร้างสรรค์
Practice of Creative Photography
3 (0-6-3)
BAACD150 การออกแบบกราฟิกออกแบบสื่อสาร
Graphic Design for Communication Design
2 (2-0-4)
BAACD151 ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบกราฟิก
Practice of Graphic Design
3 (0-6-3)
BAACD152 ออกแบบแอนิเมชัน
Animation Design
2 (2-0-4)
BAACD153 ปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชัน
Practice of Animation Design
3 (0-6-3)
BAACD154 หลักการวีดิทัศน์และโทรทัศน์
Principles of Video and Television
2 (2-0-4)
BAACD155 การผลิตรายการวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
Digital Video Production
3 (0-6-3)
BAACD156 หลักการออกแบบเว็บไซต์
Principles of Website Design
2 (2-0-4)
BAACD157 ออกแบบเว็บไซต์
Website Design
3 (0-6-3)
BAACD158 สตูดิโอออกแบบกราฟิก และวีดิทัศน์
Graphic and Video Design Studio
3 (0-6-3)
BAACD159 สตูดิโองานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Studio
3 (0-6-3)
- เฉพาะด้าน- เลือก 18
BAACD126 การออกแบบภาพประกอบ
Illustration Design
3 (1-4-4)
BAACD129 การออกแบบสื่อสารแบรนด์
Communication Design for Branding
3 (1-4-4)
BAACD132 การออกแบบเสียง
Sound Design
3 (1-4-4)
BAACD133 การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
Visual Effect
3 (1-4-4)
BAACD160 แอนิเมชัน 3 มิติ
3D Animation
3 (1-4-4)
BAACD161 การออกแบบเกม
Game Design
3 (1-4-4)
BAACD162 การออกแบบนำเสนออินโฟกราฟิก
Infographic Presentation Design
3 (1-4-4)
BAACD163 สารคดี และภาพยนตร์สั้น
Documentary and Short Film
3 (1-4-4)
BAACD164 การออกแบบสื่อศิลปะบำบัด
Media Art Therapy Design
3 (1-4-4)
BAACD165 การออกแบบสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
Creative Design for Digital Content
3 (1-4-4)
BAACD166 ออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อการสื่อสารแบรนด์
Character Design for Brand Communication
3 (1-4-4)
BAACD167 เตรียมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
Career Skill Preparation
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ