รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก2) / Master of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 12
- วิชาบังคับ 12
MENEE190 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Research Methods in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
MENEE191 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
MENEE192 สัมมนา 1
Seminar 1
1 (0-3-1)
MENEE193 สัมมนา 2
Seminar 2
2 (0-6-2)
MENEE194 โครงงานนวัตกรรม
Innovation Project
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 12
- วิชาเลือกทั่วไป 12
MENEE101 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
MENEE102 สภาวะชั่วครู่ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง
Electrical Transients in Power Systems
3 (3-0-6)
MENEE103 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability and Dynamic
3 (3-0-6)
MENEE104 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
3 (3-0-6)
MENEE105 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Reliability
3 (3-0-6)
MENEE106 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
MENEE107 อุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Electric Power Distribution Equipment
3 (3-0-6)
MENEE108 ระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ
Railway Electrification
3 (3-0-6)
MENEE109 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advanced High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE110 ทฤษฎีการปล่อยประจุก๊าซ
Gas Discharge Theory
3 (3-0-6)
MENEE111 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
MENEE112 การประสานสัมพันธ์ฉนวน
Insulation Coordination
3 (3-0-6)
MENEE120 พลังงานทดแทนขั้นสูง
Advanced Renewable Energy
3 (3-0-6)
MENEE121 ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต์
Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
MENEE122 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
3 (3-0-6)
MENEE123 ไมโครกริด
Micro Grids
3 (3-0-6)
MENEE124 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร
Electric and Electronics for Agriculture
3 (3-0-6)
MENEE140 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
MENEE141 การแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์
Switched Mode Power Conversion
3 (3-0-6)
MENEE142 เทคนิคการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง
Advanced Switching Power Conversion Techniques
3 (3-0-6)
MENEE143 การควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Control of Electric Motor Drives
3 (3-0-6)
MENEE144 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
3 (3-0-6)
MENEE145 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
Railway Traction Systems
3 (3-0-6)
MENEE146 ระบบควบคุมแบบเชิงเส้นขั้นสูง
Advanced Linear Control System
3 (3-0-6)
MENEE147 ระบบควบคุมดิจิทัล
Digital Control Systems
3 (3-0-6)
MENEE148 การวัดคุมทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advanced Industrial Instrumentation
3 (3-0-6)
MENEE149 การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
3 (3-0-6)
MENEE150 การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม
Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
MENEE151 ระบบไม่เชิงเส้น
Nonlinear Systems
3 (3-0-6)
MENEE152 การควบคุมเหมาะที่สุด
Optimum Control
3 (3-0-6)
MENEE153 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ
Railway Signalling and Control
3 (3-0-6)
MENEE160 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital System Design
3 (3-0-6)
MENEE161 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
Advanced Embeded Systems
3 (3-0-6)
MENEE162 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
MENEE163 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกสําหรับชีวการแพทย์
Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications
3 (3-0-6)
MENEE164 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (3-0-6)
MENEE165 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
MENEE166 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
3 (3-0-6)
MENEE167 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่
Modern Antenna Design
3 (3-0-6)
MENEE168 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง
Advanced Microwave Engineering
3 (3-0-6)
MENEE180 วิศวกรรมดิจิทัลขั้นสูงและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Advanced Digital Engineering and Internet of Everything
3 (3-0-6)
MENEE181 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
3 (3-0-6)
MENEE182 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE183 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
MENEE184 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัล
Digital Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
MENEE185 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์
Data and Computer Communication
3 (3-0-6)
MENEE186 ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Big Data and Cloud Computing
3 (3-0-6)
MENEE187 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
Computer Programming for Agriculture
3 (3-0-6)
MENEE195 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
MENEE198 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1
Master Thesis 1
3 (0-9-0)
MENEE199 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2
Master Thesis 2
9 (0-27-0)
(4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร