รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ / Diploma in Automotive Mechanic

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPMC101 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
DIPMP101 งานเครื่องมือกลและวัดละเอียด
Machine Tools and Precision Measuring Practice
2 (1-3-3)
DIPMP102 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electrical and Electronic Practice
2 (1-3-3)
DIPMP103 งานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
Small Engine and Motorcycle Maintenance Practice
2 (0-6-2)
DIPMT101 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-4)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC304 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCC305 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCC311 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25
DIPMP401 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPMP402 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
2 (2-0-4)
DIPMP403 งานทดลองเครื่องกล
Mechanical Laboratory
2 (1-2-3)
DIPMP404 งานถอดประกอบเครื่องกล
Mechanical Fitting and Assembling
2 (1-3-3)
DIPMP405 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
2 (1-3-3)
DIPMP406 การบำรุงรักษาและความปลอดภัยของยานยนต์
Vehicle Maintenance and Safety
3 (2-3-5)
DIPMP407 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
Gasoline and Diesel Engines Practice
3 (1-6-4)
DIPMP408 งานเครื่องล่างและส่งกำลัง
Automotive Chassis and Power Transmission Practice
3 (1-6-4)
DIPMP409 งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สมัยใหม่
Electrical and Electronic Control Systems in Modern Vehicles Practice
3 (2-3-5)
DIPMP410 งานทำความเย็นและปรับอากาศยานยนต์
Vehicle Refrigeration and Air Conditioning Systems
2 (1-3-3)
Prerequisite : DIPCC311 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPMP501 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
DIPMP502 วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
3 (3-0-6)
DIPMP503 งานเกียร์อัตโนมัติ
Automatic Transmission Systems Practice
3 (2-3-5)
DIPMP504 งานวิเคราะห์และปรับแต่งยานยนต์
Automotive Diagnostic and Tune-Up
3 (2-3-5)
DIPMP505 เทคโนโลยีงานซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่
Automotive Maintenance Technology in Modern Vehicles
3 (2-3-5)
DIPMP506 ยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
Alternative Energy Vehicles
3 (2-3-5)
DIPMP507 งานประดับยนต์
Automotive Accessories Practice
3 (2-3-5)
DIPMP508 งานเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงยานยนต์ 1
Automotive Maintenance Technology Practice 1
2 (2-3-5)
DIPMP509 งานเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงยานยนต์ 2
Automotive Maintenance Technology Practice 2
3 (2-3-5)
DIPMP510 งานเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงยานยนต์ 3
Automotive Maintenance Technology Practice 3
3 (2-3-5)
DIPMP511 งานเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงยานยนต์ 4
Automotive Maintenance Technology Practice 4
2 (2-3-5)
DIPMP512 งานเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงยานยนต์ 5
Automotive Maintenance Technology Practice 5
3 (2-3-5)
DIPMP513 ยานยนต์บรรทุกและส่วนประกอบ
Trucks and Components
3 (2-3-5)
DIPMP514 งานบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัส
Truck and Bus Maintenance Practice
3 (2-3-5)
DIPMP515 งานซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัสเบื้องต้น
Truck and Bus Engines Preliminary Repairing
3 (2-3-5)
DIPMP516 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส
Truck and Bus Chassis and Power Transmission Practice
3 (2-3-5)
DIPMP517 งานระบบปรับอากาศรถบรรทุกและรถบัส
Truck and Bus Air Conditioning Systems Practice
3 (2-3-5)
DIPMP518 งานซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
Trailer and Semi-Trailer Repairing
3 (2-3-5)
DIPMP519 งานซ่อมตัวถังและโครงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
Trailer and Semi-Trailer Bodies and Chassis Repairing
3 (2-3-5)
DIPMP520 งานระบบก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับรถบรรทุกและรถบัส
Compressed Natural Gas System for Trucks and Buses
3 (2-3-5)
DIPMP521 งานยานยนต์บรรทุก 1
Freight Vehicle Practice 1
3 (2-3-5)
DIPMP522 งานยานยนต์บรรทุก 2
Freight Vehicle Practice 2
3 (2-3-5)
DIPMP523 งานยานยนต์บรรทุก 3
Freight Vehicle Practice 3
3 (2-3-5)
DIPMP524 งานยานยนต์บรรทุก 4
Freight Vehicle Practice 4
3 (2-3-5)
DIPMP525 งานยานยนต์บรรทุก 5
Freight Vehicle Practice 5
3 (2-3-5)
DIPMP526 งานลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations
3 (2-3-5)
DIPMP527 งานประเมินสภาพและราคารถยนต์ใช้แล้ว
Used Car Condition and Price Estimation Practice
3 (2-3-5)
DIPMP528 งานการจัดการศูนย์บริการยานยนต์
Car Service Center Management Practice
3 (2-3-5)
DIPMP529 งานจัดแผนธุรกิจด้านการบริการ
Service Business Plan Management Practice
3 (2-3-5)
DIPMP530 งานบริการให้คำปรึกษาและการขายยานยนต์ 1
Automotive Sales and Service Consulting Practice 1
3 (2-3-5)
DIPMP531 งานบริการให้คำปรึกษาและการขายยานยนต์ 2
Automotive Sales and Service Consulting Practice 2
3 (2-3-5)
DIPMP532 งานบริการให้คำปรึกษาและการขายยานยนต์ 3
Automotive Sales and Service Consulting Practice 3
3 (2-3-5)
DIPMP533 งานบริการให้คำปรึกษาและการขายยานยนต์ 4
Automotive Sales and Service Consulting Practice 4
3 (2-3-5)
DIPMP534 งานบริการให้คำปรึกษาและการขายยานยนต์ 5
Automotive Sales and Service Consulting Practice 5
3 (2-3-5)
DIPMP535 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Technology
2 (2-0-4)
DIPMP536 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle
2 (1-2-3)
DIPMP537 งานระบบขับเคลื่อนและส่งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
Transmission and Powertrain System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
DIPMP538 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electrical and Electronic System Practice for Electric Vehicle
3 (2-3-5)
DIPMP539 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Diagnostic Practice
2 (1-3-3)
DIPMP540 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Safety Technology
2 (1-2-3)
DIPMP541 งานยานยนต์ไฟฟ้า 1
Electric Vehicles Practice 1
3 (2-3-5)
DIPMP542 งานยานยนต์ไฟฟ้า 2
Electric Vehicles Practice 2
3 (2-3-5)
DIPMP543 งานยานยนต์ไฟฟ้า 3
Electric Vehicles Practice 3
3 (2-3-5)
DIPMP544 งานยานยนต์ไฟฟ้า 4
Electric Vehicles Practice 4
3 (2-3-5)
DIPMP545 งานยานยนต์ไฟฟ้า 5
Electric Vehicles Practice 5
3 (2-3-5)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMP601 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
Skill Development Project
4 (0-20-0)
DIPMP602 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1
Skill Development Project 1
2 (0-10-0)
DIPMP603 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2
Skill Development Project 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMP701 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)
DIPMP702 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
DIPMP703 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล