ข้อมูลอาจารย์

สุเทพ บุญมาบำรุง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 พ.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental protection technology
  สาขา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 12 พ.ย. 2535
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ