ข้อมูลอาจารย์

ชัยณรงค์ แสนเปา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 ต.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ