รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ / Diploma in Management

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 83 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCC401 การบัญชีเบื้องต้น
Basic Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC402 การขายเบื้องต้น
Basic Selling
3 (2-2-5)
DIPCC403 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPCC406 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Typing Techniques
3 (2-2-5)
DIPCC407 การปฏิบัติงานสำนักงาน
Office Operations
3 (2-2-5)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPMG501 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1
Profession Experience Activity 1
0 (0-2-0)
DIPMG502 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2
Profession Experience Activity 2
0 (0-2-0)
DIPMG503 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3
Profession Experience Activity 3
0 (0-2-0)
DIPMG504 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4
Profession Experience Activity 4
0 (0-2-0)
DIPMG505 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Morals and Ethics Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 56
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3 (2-2-5)
DIPCC203 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-6)
DIPCC204 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
DIPCC208 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจสำหรับการจัดการ
Information Technology in Managerial Business
3 (2-2-5)
DIPCC212 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPMG201 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
DIPMG202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3 (3-0-6)
DIPMG203 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
3 (2-2-5)
DIPMG204 ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
Leadership and Team Building
3 (2-2-5)
DIPMG205 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprises Management
3 (2-2-5)
DIPMG206 การบริหารการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
Purchasing and Inventory Management
3 (2-2-5)
DIPMG207 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
Strategic and Innovative Management
3 (2-2-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPMG311 การจัดการระหว่างประเทศ
International Management
3 (3-0-6)
DIPMG312 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการบริหาร
Database System for Managerial Planning
3 (2-2-5)
DIPMG313 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-6)
DIPMG314 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (2-2-5)
DIPMG315 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-6)
DIPMG316 การเพิ่มผลผลิต
Productivity
3 (3-0-6)
DIPMG317 การจัดการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
DIPMG321 ความรู้เบื้องต้นด้านการประกอบการ
Introduction to Entrepreneurship
3 (3-0-6)
DIPMG322 การวางแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ
Business Planning for Entrepreneurs
3 (2-2-5)
DIPMG323 การตลาดเพื่อผู้ประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล
Marketing for Entrepreneurs in Digital Age
3 (2-2-5)
DIPMG324 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Relationship Management
3 (2-2-5)
DIPMG325 การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการประกอบการ
Product Research and Development for Entrepreneurship
3 (2-2-5)
DIPMG326 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Electronic Commerce: Innovation and Technology
3 (2-2-5)
DIPMG331 หลักการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Principles of Retail Business Management
3 (3-0-6)
DIPMG332 การจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก
Product and Service Management in Retail Business
3 (2-2-5)
DIPMG333 การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
Security and Risk Management
3 (2-2-5)
DIPMG334 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
DIPMG335 การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
Customer Service in Retail Business
3 (2-2-5)
DIPMG336 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจค้าปลีก
Consumer Behavior for Retail Business
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMG208 การฝึกงานทางการจัดการ
Managerial Internship
4 (0-40-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMG209 โครงงานทางการจัดการ
Project in Management
4 (0-12-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ ชื่อเดิม เลิศพิสิฐ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจ