ข้อมูลอาจารย์

สวรรยา หาญวงษา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 พ.ย. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 5 มี.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ธุรกิจศึกษา(การตลาด)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ