ข้อมูลอาจารย์

กร จันทรวิโรจน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : Oklahoma City University
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

 • 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Marketing and advertising
  สาขา : การตลาด
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ