รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก / Diploma in Heavy Equipment Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(2) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPEE102 งานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Work
2 (1-3-3)
DIPHV101 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
Basic Gasoline and Diesel Engine Practice
3 (1-6-4)
DIPHV102 ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
Basic Engines Theory
1 (1-0-2)
DIPMC101 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
DIPMT101 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-4)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
(3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC304 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCC305 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCC311 เทอร์โมไดนามิกส์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23
DIPHV401 พื้นฐานเครื่องจักรกลหนัก
Introduction to Heavy Equipment
3 (3-0-6)
DIPHV402 ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Hydraulics Heavy Equipment
3 (2-3-5)
DIPHV403 งานระบบส่งกำลังและเครื่องล่างจักรกลหนัก
Heavy Equipment Power Train and Undercarriage
3 (2-3-5)
DIPHV404 งานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก
Diesel Heavy Engine Practice
3 (2-3-5)
DIPHV405 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนักสมัยใหม่
Heavy Equipment Technology
3 (3-0-6)
DIPHV406 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก
Heavy Equipment Electricity and Electronics
3 (2-3-5)
DIPHV407 การจัดการอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Heavy Equipment Operating techniques
2 (1-3-3)
DIPMP401 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPHV501 การใช้เครื่องจักรกลหนัก
Heavy equipment uses
3 (2-3-5)
DIPHV502 งานระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก
Brake and Steering System Practice
3 (2-3-5)
DIPHV503 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เครื่องจักรกลหนัก
Hydraulics and Pneumatic Heavy Equipment
3 (2-3-5)
DIPHV504 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงเครื่องจักรกลหนัก
Diesel Fuel Pump and Injectors Testing
3 (2-3-5)
DIPMP402 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
Fuels and Lubricants
2 (2-0-4)
DIPMP403 งานทดลองเครื่องกล
Mechanical Laboratory
2 (1-2-3)
DIPMP410 งานทำความเย็นและปรับอากาศยานยนต์
Vehicle Refrigeration and Air Conditioning Systems
2 (1-3-3)
DIPMP501 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
3 (3-0-6)
DIPMP502 วิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPHV601 ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On the Job Training
4 (0-20-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPHV701 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 1
Professional Competency Development Project 1
2 (0-6-0)
DIPHV702 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2
Professional Competency Development Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี