รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ / Bachelor of Science Program in Agriculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG003 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (1-3-3)
BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Fundamental Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
2 (1-3-3)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
Farm Machinery
2 (1-3-3)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
2 (1-3-3)
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 4
Practical Skills in Plant Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช
Standard for Crops Production
2 (1-3-3)
BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม
Plant Diseases and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
Plant Insect Pests and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
Plant Climate and Water Management
3 (2-3-5)
BSCAG113 การจัดการฟาร์มพืช
Crops Farm Management
2 (1-3-3)
BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-3-1)
BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
BSCAG116 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Internship in Plant Science
3 (0-40-0)
BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
BSCAG202 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (3-0-6)
BSCAG203 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
BSCAG204 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
BSCAG205 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
Livestock Management Technology
3 (3-0-6)
BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
Livestock Farm Standards and Food Safety
2 (2-0-4)
BSCAG208 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว์
Feed Production
2 (1-3-3)
BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
Practical Skills in Animal Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG215 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
3 (0-40-0)
BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
BSCAG301 มีนวิทยา
Ichthyology
3 (2-3-5)
BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ำ
Aquatic Ecology
3 (2-3-5)
BSCAG303 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animal Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG304 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Culture
3 (2-3-5)
BSCAG305 คุณภาพน้ำและการจัดการบ่อ
Water Quality and Pond Management
3 (2-3-5)
BSCAG306 อาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Feed
3 (2-3-5)
BSCAG307 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites in Aquatic Animals
3 (2-3-5)
BSCAG308 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Farm Management for Aquaculture
2 (2-0-4)
BSCAG309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง
Fishery Production Standard System
2 (2-0-4)
BSCAG310 คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
Quality of Aquatic Animals and Products
3 (2-3-5)
BSCAG311 ทักษะวิชาชีพประมง 1
Practical Skills in Fisheries 1
1 (0-3-1)
BSCAG312 ทักษะวิชาชีพประมง 2
Practical Skills in Fisheries 2
1 (0-3-1)
BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3
Practical Skills in Fisheries 3
1 (0-3-1)
BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4
Practical Skills in Fisheries 4
1 (0-3-1)
BSCAG315 ปัญหาพิเศษทางการประมง
Special Problems in Fisheries
3 (0-6-3)
BSCAG316 สัมมนาทางการประมง
Seminar in Fisheries
1 (0-3-1)
BSCAG317 ฝึกงานทางวิชาชีพประมง
Job Internship in Fisheries
3 (0-40-0)
BSCAG318 สหกิจศึกษาทางการประมง
Cooperative Education in Fisheries
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Post Harvest Technology
3 (2-3-5)
BSCAG134 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture
3 (2-3-5)
BSCAG135 การจัดการดินและปุ๋ย
Soil and Fertilizer Management
3 (2-3-5)
BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร
Embedded System Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG141 พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
3 (2-3-5)
BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร
Food Field Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Industrial Beverage Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน
Industrial Energy Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Para Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG151 พืชสมุนไพร
Medicinal Plants
3 (2-3-5)
BSCAG152 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-5)
BSCAG153 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production
3 (2-3-5)
BSCAG154 การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-5)
BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG156 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-5)
BSCAG157 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
BSCAG158 การผลิตพืชในโรงเรือน
Crop Production in Green House
3 (2-3-5)
BSCAG159 เทคโนโลยีการผลิตพืชพื้นถิ่น
Domestic Crop Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG160 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
BSCAG161 การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Classification of Plant Materials and Plant Selection
3 (2-3-5)
BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (2-3-5)
BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG164 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BSCAG165 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (2-3-5)
BSCAG166 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
Computer for Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
Fundamental Geographic Information System
3 (2-3-5)
BSCAG168 ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์
Applied Geographic Information System
3 (1-6-4)
BSCAG169 การสำรวจจากระยะไกล
Remote Sensing
3 (2-3-5)
BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (3-0-6)
BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
BSCAG221 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
3 (2-3-5)
BSCAG222 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animal Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
BSCAG223 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Show and Judging
3 (2-3-5)
BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
BSCAG225 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
BSCAG226 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
BSCAG227 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
BSCAG230 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่า
Wildlife Farm Management
3 (3-0-6)
BSCAG231 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
BSCAG232 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG233 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
BSCAG235 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
BSCAG236 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
Poultry Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG237 การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG238 การจัดการฟาร์มโคนม
Dairy Farm Management
3 (2-3-5)
BSCAG239 การจัดการสวนสัตว์และส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ
Zoological Park and Aquarium Management
3 (3-0-6)
BSCAG240 กฎหมายเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
Livestock Laws
3 (3-0-6)
BSCAG241 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
BSCAG242 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
BSCAG243 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG244 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
BSCAG246 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
BSCAG247 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร
Swine Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ปีก
Avian Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology for Animal Science
3 (2-3-5)
BSCAG319 อนุกรมวิธานของปลา
Taxonomy of Fish
3 (2-3-5)
BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล
Marine Biology
3 (2-3-5)
BSCAG321 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง
Aquatic Invertebrates
3 (2-3-5)
BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
Fisheries Environment
3 (2-3-5)
BSCAG323 แพลงก์ตอนวิทยา
Planktonology
3 (2-3-5)
BSCAG324 การเพาะเลี้ยงกบ
Frog Culture
3 (2-3-5)
BSCAG325 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Ornamental Fish and Aquatic Plants
3 (2-3-5)
BSCAG326 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Coastal Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG327 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
3 (2-3-5)
BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Application of Chemicals and Drugs in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG329 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
Aquatic Animals Improvement
3 (2-3-5)
BSCAG330 ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Hormones in Aquaculture
3 (2-3-5)
BSCAG331 การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Hatchery Management
3 (2-3-5)
BSCAG332 ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง
Off Campus Laboratory in Fisheries
3 (2-3-5)
BSCAG333 การประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง
Impact Assessment of Fisheries Resources
3 (3-0-6)
BSCAG334 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
Sustainable Aquaculture Management
3 (3-0-6)
BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง
Fisheries Resources Management
3 (3-0-6)
BSCAG336 เรื่องเฉพาะทางการประมง
Selected Topics in Fisheries
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร