รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 10
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
200002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
Rover Scout Activity 1
0 (0-2-0)
200002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Vocational Organization Activity 1
0 (0-2-0)
200002007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethical Promotion Activity
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 22
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
200001101 ภาษาไทยพื้นฐาน
Basic Thai
2 (2-0-4)
200001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai for Careers
1 (0-2-1)
200001103 ภาษาไทยธุรกิจ
Business Thai
1 (0-2-1)
200001104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
Thai Speaking for Careers
1 (0-2-1)
200001105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
Thai Writing Careers
1 (0-2-1)
200001106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
Creative Thai
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
200001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
Real Life English
1 (0-2-1)
200001202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
English Listening and Speaking
1 (0-2-1)
200001203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading Authentic Materials in English
1 (0-2-1)
200001204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Everyday English Writing
1 (0-2-1)
200001205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
English for the Workplace
1 (0-2-1)
200001206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
English for the Internet
1 (0-2-1)
200001207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
English for Project Work
1 (0-2-1)
200001208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
English for Career Preparation
1 (0-2-1)
200001209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
English for Industrial trades
1 (0-2-1)
200001220 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Chinese communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Chinese Communication at work
1 (0-2-1)
200001222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Japanese Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Japanese Communication at Work
1 (0-2-1)
200001224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Korea Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Korean Communication at Work
1 (0-2-1)
200001226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Vietnamese Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Vietnamese Communication at Work
1 (0-2-1)
200001228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Indonesian Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Indonesian communication at Work
1 (0-2-1)
200001230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ฺBurmese Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Burmese Communication at Work
1 (0-2-1)
200001232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Khmer Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Khmer Communication at Work
1 (0-2-1)
200001234 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Laotian Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001235 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Laotian Communication at Work
1 (0-2-1)
200001236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Malaysian Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001237 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Malaysian Communication at Work
1 (0-2-1)
200001238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Filipino Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Filipino Communication at Work
1 (0-2-1)
200001240 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
Russian Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001241 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Russian Communication at Work
1 (0-2-1)
200001242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
German Communication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
German Communication at Work
1 (0-2-1)
200001244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
French Cummunication in Daily Life
1 (0-2-1)
200001245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
French Communication at Work
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
200001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
Science for Life Skills
2 (1-2-3)
200001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
Science for Industry
2 (1-2-3)
200001306 โครงงานวิทยาศาสตร์
Science Project
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
200001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
Civil Duties and Morals
2 (2-0-4)
200001502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
Thai History
1 (1-0-2)
200001503 ทักษะชีวิตและสังคม
Life Skills and Society
2 (2-0-4)
200001504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
Thai Geography and History
2 (2-0-4)
200001505 อาเซียนศึกษา
ASEAN studies
1 (1-0-2)
200001506 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Current Affairs
1 (1-0-2)
200001507 วัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Culture
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2
200001601 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ
Life Skill for Health
1 (1-0-2)
200001602 เพศวิถีศึกษา
Sexuality Education
1 (1-0-2)
200001603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Physical Education for Health Development
1 (0-2-1)
200001604 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
Physical Education for Specific Purposes
1 (0-2-1)
200001605 ทักษะสุขภาพ
Health Skills
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4
200001401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
Basic Mathematics for Careers
2 (2-0-4)
200001402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
Mathematics for Industry
2 (2-0-4)
200001403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Mathematics for Electricals and Electronics
2 (2-0-4)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 71
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 21
200011001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
2 (2-0-4)
200011002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
Energy, Resources and Environment Conservation
2 (2-0-4)
200011003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Business and Entrepreneurs
2 (1-2-3)
200011004 กฎหมายแรงงาน
Labor Laws
1 (1-0-2)
200012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Computer and Information for Careers
2 (1-2-3)
201001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
201001003 งานฝึกฝืมือ
Bench Works
2 (0-6-2)
201001004 งานเชื่อมโลหะและแผ่นเบื้องต้น
Basic Welding and Sheet Metal Work
2 (1-3-3)
201001005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Electrical and Elecrtronic Work
2 (1-3-3)
201001007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tools
2 (1-3-3)
201001008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
Basic Pneumatic and Hydraulic Work
2 (1-3-3)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 24
201272001 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic Mechatronics
2 (2-0-4)
201272002 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานเมคคาทรอนิกส์
Electrical and Eledtronic drawing in Mechatronics
2 (1-3-3)
201272003 ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
Machine Parts in Mechatronics
2 (1-3-3)
201272004 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Instruments
2 (1-3-3)
201272005 วงจรไฟฟ้า
Electrical circuits
3 (2-3-5)
201272006 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
Electronic Devices and Circuits
3 (2-3-5)
201272007 วงจรดิจิทัลเบื้องต้น
Basic Digital Circuits
2 (1-3-3)
201272008 เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Sensors
2 (1-3-3)
201272009 เครื่องกลไฟฟฟ้าและการควบคุม
Electrical Machines and Controls
3 (2-3-5)
201272010 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
Basic Programmable Controllers
3 (2-3-5)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 18
201001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
Industrial Materials
2 (2-0-4)
201272101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
2 (1-2-3)
201272102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
Electronic Computer-Aided Drawing
2 (1-2-3)
201272103 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี
Basic CNC Technology
3 (2-3-5)
201272104 เขียนแบบทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์
Machine Drawing in Mechatronics
2 (1-3-3)
201272105 การควบคุมนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
Pneumatic and Hydraunlic Controls
3 (2-3-5)
201272106 หุ่นยนต์เบื้องต้น
ฺBasic Robotics
3 (2-3-5)
201272107 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
Basic Microcontrollers
2 (1-3-3)
201272108 งานซ่อมบำรุงเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Maintenance
2 (1-3-3)
201272109 กลศาสตร์เครื่องมือกล
Machine Tool Mechanics
2 (2-0-4)
201272110 งานบริการเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Services
2 (0-6-2)
201272111 คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Mathematics
2 (2-0-4)
201272112 คอมพิวเตอร์เครือข่าย
Network Computers
2 (1-3-3)
201272113 ระบบเอฟเอ็มเอส
Flexible Manufacturing Systems
2 (1-3-3)
201272114 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
2 (2-0-4)
201272115 งานเครื่องปรับอากาศ
Air-Conditioners
2 (1-3-3)
201272116 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Basic Industrial Instruments
2 (1-3-3)
201272117 วงจรพัลส์และสวิตซ์ชิ่ง
Pulse and Switching Circuits
2 (1-3-3)
201272118 งานเครื่องมือกล
Machine Tools
2 (1-3-3)
201272119 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
Electrical Installation Estimation
2 (2-0-4)
201272120 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น
Basic Interfacing
2 (1-3-3)
201272121 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
Basic Power Electronics
2 (1-3-3)
201272122 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic Electric Motor Controls
2 (1-3-3)
201272123 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนเบื้องต้น
Basic Motion Control Systems
2 (1-3-3)
201272124 การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
Basic Automatic Controls
2 (1-3-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร