รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ / Certificate in Vocational Education Business Administration Preparation Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มสุขภาพ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 26 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 10 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 10
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
CERCC503 กิจกรรมศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
0 (0-2-1)
CERCC504 กิจกรรมความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Happiness in Lifelong Learning
0 (0-2-1)
CERCC505 กิจกรรมสุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
0 (0-2-1)
CERCC506 กิจกรรมภูมิปัญญาและคุณค่าแห่งวิถีชีวิต
Wisdom and Way of Live Value
0 (0-2-1)
CERCC507 กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม
Social Innovation
0 (0-2-1)
CERCC508 กิจกรรมการนำสร้างสุข
Leadership of Happiness
0 (0-2-1)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 29
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 6
GECLC101 ภาษาไทยพื้นฐาน
Fundamental Thai
2 (2-0-4)
GECLC102 ภาษาไทยเพื่อการสืบค้นและการเขียนรายงาน
Thai for Searching and Writing Reports
1 (1-0-2)
GECLC103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1 (1-0-2)
GECLC104 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai for Creativity
1 (1-0-2)
GECLC105 การพูดและการเขียนเพื่องานอาชีพ
Speaking and Writing for Career
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GECLC201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
English for Everyday Communication 1
2 (1-2-3)
GECLC202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
English for Everyday Communication 2
2 (1-2-3)
GECLC203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
English for World Outlook 1
1 (0-2-1)
GECLC204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
English for World Outlook 2
1 (0-2-1)
GECLC213 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
2 (1-2-3)
GECLC214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
GECSC101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
2 (1-2-3)
GECSC106 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GECSO101 จริยธรรมกับความเป็นพลเมือง
Citizenship and Morals
2 (2-0-4)
GECSO102 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King's Philosophy for Sustainable Development
1 (1-0-2)
GECSO103 ภูมิศาสตร์กับภูมิสังคม
Geography and Geo-Social
1 (1-0-2)
GECSO105 พื้นฐานอารยธรรมโลก
World Civilization
1 (1-0-2)
GECSO106 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Current Affairs
1 (1-0-2)
GECSO107 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6
GECSC201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
Basic Mathematics 1
3 (3-0-6)
GECSC202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
Basic Mathematics 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2
GECSO201 ภูมิปัญญาแห่งชีวิต
The Wisdom of Life
1 (1-0-2)
GECSO202 ความงดงามแห่งล้านนา
The Beauty of Lanna
2 (1-2-3)
GECSO203 ทัศนศิลป์
Visual Arts
2 (1-2-3)
GECSO204 การถ่ายภาพ
Photography
2 (1-2-3)
- กลุ่มสุขภาพ 2
GECSO301 เพศศึกษา
Sexuality Education
1 (1-0-2)
GECSO302 ความปลอดภัยในชีวิต
Life Safety
1 (1-0-2)
GECSO303 กรีฑา
Track and Field
1 (0-2-1)
GECSO304 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1 (0-2-1)
GECSO305 แบดมินตัน
Badminton
1 (0-2-1)
GECSO306 วอลเลย์บอล
Volleyball
1 (0-2-1)
GECSO307 บาสเกตบอล
Basketball
1 (0-2-1)
GECSO308 ลีลาศ
Social Dance
1 (0-2-1)
GECSO309 ศิลปะการป้องกันตัว
Martial Arts
1 (0-2-1)
GECSO311 อาหารและสุขภาพ
Food and Health
1 (0-2-1)
GECSO312 ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
Everyday Life Skills
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 94
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 24
CERCC501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
2 (2-0-4)
CERCC502 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
2 (1-2-3)
GECLC207 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 1
English for Business 1
2 (1-2-3)
GECLC208 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจทั่วไป 2
English for Business 2
2 (1-2-3)
GECSC111 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
2 (1-2-3)
GECSC112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life
2 (2-0-4)
GECSC203 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 1
Mathematics for Career 1
3 (3-0-6)
GECSC204 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 2
Mathematics for Career 2
3 (3-0-6)
GECSC205 แคลคูลัสเพื่องานอาชีพ
Calculus for Career
3 (3-0-6)
GECSC206 สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 26
CERCC201 ความรู้เกี่ยวกับงานสำนักงานและงานเอกสาร
Office Work and Documents
3 (2-3-5)
CERCC202 บุคลิกภาพ มารยาท และการสมาคม
Personality, Manners, and Sociality
2 (1-2-3)
CERCC203 การตลาดเบื้องต้น
Introduction to Marketing
2 (2-0-4)
CERCC204 การจัดการเบื้องต้น
Introduction to Management
2 (2-0-4)
CERCC205 บัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
CERCC206 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
Computer Technology in Everyday Life
2 (1-2-3)
CERCC207 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
2 (2-0-4)
CERCC208 การค้าระหว่างประเทศ
International Trade
2 (2-0-4)
CERCC209 การเงินการลงทุน
Finance and Investment
2 (2-0-4)
CERCC210 กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
Commercial Laws
2 (2-0-4)
CERCC211 สถิติเพื่อการวิจัยทางบริหารธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Statistics for Business Research
2 (1-2-3)
CERCC212 การสร้างธุรกิจใหม่
New Ventures Management
2 (1-2-3)
CERCC213 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ
Small Enterprises and Start-up Management
2 (1-2-3)
CERCC214 การจัดการธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
Introduction to Online Business Management
2 (1-2-3)
CERCC215 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
Database Design and Management
2 (1-2-3)
CERCC216 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sustaninable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 30
CERBU101 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
Accounting for Manufacturing Business
3 (2-2-5)
CERBU102 การบัญชีบริษัท
Accounting for Company Limited
3 (2-2-5)
CERBU103 การบัญชีต้นทุน
Cost of Accounting
3 (2-2-5)
CERBU104 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
Accounting for Partnership
3 (2-2-5)
CERBU105 ภาษีอากร
Taxation
3 (2-2-5)
CERBU106 การใช้เทคโนโลยีในงานบัญชี
Using Computer in Accounting
3 (2-2-5)
CERBU107 กระบวนการจัดทำบัญชี
Accounting Process
3 (2-2-5)
CERBU108 การบัญชีตั๋วเงิน
Accounting for Bill
3 (2-2-5)
CERBU109 โครงงานเทคโนโลยีทางบัญชี 1
Project of Technology for Accounting 1
3 (1-4-4)
CERBU110 โครงงานเทคโนโลยีทางบัญชี 2
Project of Technology for Accounting 2
3 (1-4-4)
CERBU201 การขายและบริการเบื้องต้น
Basic Selling and Service
3 (2-2-5)
CERBU202 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
Digital Consumer Behaviour
3 (2-2-5)
CERBU203 การออกแบบและพัฒนาสื่อผสม
Multimedia Design and Development
3 (2-2-5)
CERBU204 การกำหนดราคา
Pricing
3 (2-2-5)
CERBU205 การสร้างและบริหารข้อมูลเว็บเพจ
Webpage Creation and Management
3 (2-2-5)
CERBU206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
3 (2-2-5)
CERBU207 ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics System and Supply Chain
3 (2-2-5)
CERBU208 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด
Creative Thinking in Marketing
3 (2-2-5)
CERBU209 โครงงานเทคโนโลยีทางการตลาด 1
Project of Technology for Marketing 1
3 (1-4-4)
CERBU210 โครงงานเทคโนโลยีทางการตลาด 2
Project of Technology for Marketing 2
3 (1-4-4)
CERBU301 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3 (2-2-5)
CERBU302 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction : HCI
3 (2-2-5)
CERBU303 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
Database Management Programming for Web Application
3 (2-2-5)
CERBU304 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Basic Computer Security and Related laws
3 (2-2-5)
CERBU305 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Production of Print Media
3 (2-2-5)
CERBU306 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Production of Multimedia
3 (2-2-5)
CERBU307 แอนิเมชันและภาพกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น
Introduction to Animation and Motion Graphics
3 (2-2-5)
CERBU308 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming Principles
3 (2-2-5)
CERBU309 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอที) เบื้องต้น
Introduction to Internet of Things (IoT)
3 (2-2-5)
CERBU310 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analytics Principles
3 (2-2-5)
CERBU311 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligent Systems
3 (2-2-5)
CERBU312 โครงงานเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1
Project of Technology for Technology Information for Business 1
3 (1-4-4)
CERBU313 โครงงานเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2
Project of Technology for Technology Information for Business 2
3 (1-4-4)
CERBU401 การค้าชายแดน
Cross Border Trade
3 (3-0-6)
CERBU402 กลุ่มเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Regional Economic Blogs and International Economy
3 (3-0-6)
CERBU403 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
International Culture
3 (3-0-6)
CERBU404 การขนส่งระหว่างประเทศ
International Transportation
3 (3-0-6)
CERBU405 การตลาดเพื่อการส่งออกและนำเข้า
Marketing for Exporting and Importing
3 (2-2-5)
CERBU406 งานเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Documents
3 (2-2-5)
CERBU407 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Information Technology for International Trade
3 (2-2-5)
CERBU408 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
English for International Trade
3 (2-2-5)
CERBU409 โครงงานเทคโนโลยีทางการค้าระหว่างประเทศ 1
Project of Technology for International Trade 1
3 (1-4-4)
CERBU410 โครงงานเทคโนโลยีทางการค้าระหว่างประเทศ 2
Project of Technology for International Trade 2
3 (1-4-4)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
CERCC217 ฝึกงาน
Job Training
4 (0-40-0)
CERCC218 ฝึกงาน 1
Job Training 1
2 (0-20-0)
CERCC219 ฝึกงาน 2
๋Job Training 2
2 (0-20-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 10
CERCC220 โครงงานพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ 1
Basic Business Management Project 1
3 (1-4-4)
CERCC221 โครงงานพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ 2
Basic Business Management Project 2
3 (1-4-4)
CERCC222 โครงงานบูรณาการทางบริหารธุรกิจ 1
Business Management Integration Project 1
2 (0-4-2)
CERCC223 โครงงานบูรณาการทางบริหารธุรกิจ 2
Business Management Integration Project 2
2 (0-4-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กองนโยบายและแผน