ข้อมูลอาจารย์

วนัสสุดา คำพุฒ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 ก.พ. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : การค้าระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ : ไทย

 • 22 ก.พ. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : Charles Sturt University
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ