รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ / Diploma in Metal Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPEE102 งานไฟฟ้าพื้นฐาน
Basic Electrical Work
2 (1-3-3)
DIPMC101 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Basic Technical Drawing
2 (1-3-3)
DIPMT101 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-4)
DIPMT102 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-2)
DIPMT103 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
Basic Welding Practice
2 (0-6-2)
DIPMT104 คณิตศาสตร์ช่าง
Mathematics for Technicians
3 (3-0-6)
DIPMT105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
Basic Machine Tool Practice
2 (0-6-2)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 60
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCC309 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPMT201 โลหะวิทยาและกรรมวิธีทางความร้อน
Metallurgy and Heat Treatment
4 (2-6-6)
DIPMT202 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
2 (2-0-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 22
DIPMT401 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึด
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
DIPMT402 เทคโนโลยีการเชื่อมและตัดโลหะ
Metal Welding and Cutting Technology
3 (2-3-5)
DIPMT403 โลหะวิทยางานเชื่อม
Welding Metallurgy
3 (2-3-5)
DIPMT404 เทคโนโลยีงานหล่อโลหะ
Metal Foundry Technology
4 (2-6-6)
DIPMT405 การทดสอบและตรวจสอบงานเชื่อม
Welding Testing and Inspections
3 (2-3-5)
DIPMT406 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
Metal Sheet Technology
3 (2-3-5)
DIPMT407 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
Metal Forming Technology
3 (2-3-5)
DIPMT408 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 15
DIPMT501 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design
3 (2-3-5)
DIPMT502 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตงานโลหะ
Computer-Aided Design and Metals Manufacturing
3 (2-3-5)
DIPMT503 การประกอบงานเชื่อม
Welding Assembly
3 (1-6-4)
DIPMT504 นิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
2 (1-3-3)
DIPMT505 เครื่องจักรกลและบำรุงรักษา
Machine and Maintenance
2 (1-3-3)
DIPMT506 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
2 (1-3-3)
DIPMT507 งานวัดละเอียด
Metrology
2 (1-3-3)
DIPMT508 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
2 (2-0-4)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMT601 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
DIPMT602 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-10-0)
DIPMT603 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPMT701 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)
DIPMT702 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
DIPMT703 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ