รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา / Diploma in Civil Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 13 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCV101 กลศาสตร์พื้นฐานช่างโยธา
Introduction to Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCV102 วัสดุก่อสร้างในงานโยธา
Building Materials for Civil
2 (2-0-4)
DIPCV103 เขียนแบบเบื้องต้นช่างโยธา
Introduction to Drawing for Civil
2 (1-3-3)
DIPCV104 เทคนิคก่อสร้างเบื้องต้นสำหรับช่างโยธา
Introduction to Construction Technology for Civil
2 (2-0-4)
DIPCV105 ปฏิบัติงานพื้นฐานช่างโยธา
Introduction to Workshop for Civil
3 (1-6-4)
DIPCV106 การสำรวจเบื้องต้นช่างโยธา
Introduction to Surveying for Civil
2 (1-3-3)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 57
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCV201 กลศาสตร์วิศวกรรมในงานโยธา
Engineering Mechanics for Civil
3 (3-0-6)
DIPCV202 การสำรวจในงานโยธา 1
Surveying for Civil
3 (2-3-5)
DIPCV203 เขียนแบบโยธา 1
Civil Drawing 1
3 (1-6-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 21
DIPCV401 คอนกรีตเทคโนโลยีในงานโยธา
Concrete Technology for Civil
3 (2-3-5)
DIPCV402 ทฤษฎีโครงสร้างในงานโยธา
Theory of Structure for Civil
3 (3-0-6)
DIPCV403 การทดสอบวัสดุในงานโยธา
Materials Testing Laboratory for Civil
1 (0-3-1)
DIPCV404 ปฐพีกลศาสตร์ในงานโยธา
Soil Mechanics for Civil
3 (2-3-5)
DIPCV405 วิศวกรรมการทางในงานโยธา
Highway Engineering for Civil
3 (2-3-5)
DIPCV406 กลศาสตร์ของไหลในงานโยธา
Fluid Mechanics for Civil
3 (3-0-6)
DIPCV407 ปฏิบัติงานโยธา
Civil Technology Practice
3 (1-6-4)
DIPCV408 มาตรฐานการตรวจงานโยธา
Civil Technology & Inspection
2 (2-0-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 13
DIPCV501 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในงานโยธา
Reinforced Concrete Design for Civil
3 (3-0-6)
DIPCV502 การวิเคราะห์โครงสร้างในงานโยธา
Structure Analysis for Civil
3 (3-0-6)
DIPCV503 กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้างในงานโยธา
Legal Contract and Specification for Civil
2 (2-0-4)
DIPCV504 อุปกรณ์อาคารในการโยธา
Building Equipment for Civil
2 (2-0-4)
DIPCV505 ประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary
2 (2-0-4)
DIPCV506 ประมาณราคางงานโยธา
Cost Estimation
3 (2-2-5)
DIPCV507 การสำรวจในงานโยธา 2
Surveying for Civil 2
3 (2-3-5)
DIPCV508 เขียนแบบโยธา 2
Civil Drawing 2
3 (1-6-4)
DIPCV509 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กในงานโยธา
Timber and Steel Design for Civil
3 (3-0-6)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPCV601 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างโยธา
Civil profession apprenticeship experience skills training
4 (0-20-0)
DIPCV602 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างโยธา 1
Civil profession apprenticeship experience skills training 1
2 (0-10-0)
DIPCV603 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพช่างโยธา 2
Civil profession apprenticeship experience skills training 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPCV701 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างโยธา
Civil development of Profession skills project
4 (0-12-0)
DIPCV702 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างโยธา 1
Civil development of Profession skills project 1
2 (0-6-0)
DIPCV703 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างโยธา 2
Civil development of Profession skills project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาปัตยกรรม