รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Bachelor of Science Program in Food Business and Nutrition

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BSCFN101 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
BSCFN102 ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร
Physics for Food
3 (2-3-5)
BSCFN103 วิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
3 (3-0-6)
BSCFN104 หลักสถิติเพื่องานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Statistics for Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN105 สรีรวิทยา
Physiology
3 (3-0-6)
BSCFN106 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
BSCFN107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น
Principles of Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN109 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
Food Sanitation and Work Safety
3 (3-0-6)
BSCFN110 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
3 (2-3-5)
BSCFN111 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
BSCFN112 อาหารไทย
Thai Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
Art of Food Decoration
3 (1-4-4)
BSCFN114 วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Research in Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN115 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
English for Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN116 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Application of Computer to Food Business and Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN117 การถนอมอาหาร
Food Preservation
3 (2-3-5)
BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร
Principle of Experimental Cookery
3 (2-3-5)
BSCFN119 อาหารล้านนา
Lanna Food
3 (2-3-5)
BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (2-3-5)
BSCFN121 เทคโนโลยีการนำเสนอด้านอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Presentation Technology
3 (2-3-5)
BSCFN122 การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
3 (2-3-5)
BSCFN123 โภชนบำบัด
Diet Therapy
3 (2-3-5)
BSCFN124 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Cooperative Education for Food Business and Nutrition
6 (0-40-0)
BSCFN126 การฝึกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Food Business and Nutrition Practicum
6 (0-40-0)
BSCFN127 ปัญหาพิเศษ
Special Problems
3 (0-6-3)
BSCFN128 สัมมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Seminar in Food Business and Nutrition
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFN129 โภชนาการแม่และเด็ก
Mother, Infant and Child Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN130 โภชนาการเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
School Child and Adolescent Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN131 โภชนาการสำหรับวัยผู้ใหญ่
Nutrition for Adult
3 (2-3-5)
BSCFN132 โภชนาการผู้สูงอายุ
Nutrition for Elderly People
3 (2-3-5)
BSCFN133 โภชนศาสตร์ชุมชน
Community Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN134 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
3 (2-3-5)
BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก
Banana Leaf Work and Carving
3 (1-4-4)
BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่
Bakery Technology
3 (2-3-5)
BSCFN137 อาหารตะวันตก
Western Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN138 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
Snacks and Beverages
3 (1-4-4)
BSCFN139 อาหารภัตตาคาร
Restaurant Cuisine
3 (1-4-4)
BSCFN140 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionary Technology
3 (1-4-4)
BSCFN141 ขนมไทย
Thai Desserts
3 (1-4-4)
BSCFN142 อาหารอาเซียน
Asian Cuisine
3 (1-4-4)
BSCFN143 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
BSCFN144 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BSCFN145 การส่งเสริมการขาย
Sales Promotion
3 (3-0-6)
BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร
Art in Flower Arrangement for Food Business
3 (1-4-4)
BSCFN147 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Selection Topic in Food Business and Nutrition
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร