รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร / Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
BSCFM104 กลศาสตร์เครื่องจักรกลเกษตรและการประยุกต์
Mechanics of Agricultural Machinery and Apply
3 (3-0-6)
BSCFM105 เทอร์โมไดนามิกส์และของไหลในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Thermodynamics and Fluid for Agricultural Machinery
3 (3-0-6)
BSCFM106 กลศาสตร์วัสดุพื้นฐานในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Basic Material Mechanics for Agricultural Machinery
3 (3-0-6)
FUNMA113 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
FUNSC119 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Physics for Agriculture
3 (2-3-5)
FUNSC209 เคมีสำหรับงานจักรกลเกษตร
Chemistry for Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
FUNSC303 ชีววิทยาพื้นฐานงานเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental Biology for Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57
BSCFM200 หลักการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
Principles of Economic Plant and Animal Productions
3 (2-3-5)
BSCFM201 ฟาร์มแทรกเตอร์
Farm Tractors
3 (2-3-5)
BSCFM202 เครื่องยนต์เพื่อการเกษตร
Engines for Agricultural
3 (2-3-5)
BSCFM203 การสำรวจเพื่องานเกษตรและการก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Surveying for Agricultural and Construction of Farm Buildings
3 (2-3-5)
BSCFM204 เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับงานก่อนการเก็บเกี่ยว
Agricultural Machinery for Pre-Harvest
3 (2-3-5)
BSCFM205 เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับงานเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Agricultural Machinery for Harvest and Post-Harvest
3 (2-3-5)
BSCFM206 พื้นฐานงานช่างกลเกษตร
Fundamental for Agricultural Mechanic
3 (1-4-4)
BSCFM207 ช่างอุตสาหกรรมในงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Industrial Technician for Agricultural Machinery
3 (1-4-4)
BSCFM208 ไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อการเกษตร
Fundamental Electricity for Agricultural
3 (1-4-4)
BSCFM209 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุมในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร
Electrical Powers and Controls for Agricultural Industry
3 (1-4-4)
BSCFM210 ระบบการให้น้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร
Automatic Irrigation System for Agricultural
3 (2-3-5)
BSCFM211 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
Automatic Control System for Agricultural
3 (2-3-5)
BSCFM212 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
Management of Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
BSCFM213 หลักการเขียนแบบ
Principles of Drawing
3 (1-4-4)
BSCFM214 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเขียนแบบทางเครื่องจักรกลเกษตร
Using a Computer Drawing Software for Work of Agricultural Machinery
3 (1-4-4)
BSCFM215 ไฮดรอลิคและนิวแมติกส์เบื้องต้น
Fundamental of Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
BSCFM216 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร
Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics technology Research
3 (2-3-5)
BSCFM217 โครงงานนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Innovation Project
3 (0-6-2)
BSCFM218 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
3 (0-40-0)
BSCFM219 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Cooperative Education in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFM301 เครื่องมือวัดและควบคุมในงานเครื่องจักรกลเกษตร
Measurement and Control in Agricultural Machinery
3 (2-2-5)
BSCFM302 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะสำหรับงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Welding Technology for Agricultural Machinery
3 (1-4-4)
BSCFM303 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Tractor and Machinery Performance Test
3 (2-3-5)
BSCFM304 การจัดการขนถ่ายและระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร
Management of Transportation and Logistics System For Agricultural
3 (2-3-5)
BSCFM305 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
Cereal Grain Drying and storage
3 (2-3-5)
BSCFM306 เทคโนโลยีโรงสีข้าวสมัยใหม่และการจัดการ
Modern Rice Milling Technology and Management
3 (2-3-5)
BSCFM307 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็นเพื่อการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
Refrigeration and Cold Storage for Agricultural Products
3 (2-3-5)
BSCFM308 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
3 (2-3-5)
BSCFM309 เครื่องจักรกลสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย
Machinery for Producing Sugar from Sugar Cane
3 (2-3-5)
BSCFM310 การบริหารองค์การสมัยใหม่ด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Modern Organization Management for Agricultural Machinery
2 (1-2-3)
BSCFM311 เครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำทางการเกษตร
Pump and Water Transmission for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCFM312 ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Entrepreneur
3 (3-0-6)
BSCFM313 ระบบควบคุมการผลิตพืชและสัตว์ในโรงเรือน
Controlling System for Greenhouse and Animal Housing
3 (2-3-5)
BSCFM314 เทคโนโลยีโดรนเพื่อการประยุกต์ทางการเกษตร
Drone Technology for Agricultural Applications
3 (2-3-5)
BSCFM315 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Electrical and Electronics Working for Agricultural Machinery
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร