รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง / Diploma Program in Construction Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Development of Life and Social Skills in Modern Society
3 (3-0-6)
GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย
Society, Economy, Politics and Government of Thailand
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
GEDSO603 วัยใสใจสะอาด
Youngster with Good Heart
3 (3-0-6)
GEDSO604 กระบวนการคิดและการใช้นวัตกรรมเพื่อชีวิตมีสุข
Thinking and Innovative Using for Well-being
3 (3-0-6)
GEDSO605 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activity for Health
3 (2-2-5)
GEDSO606 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEDSO607 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
GEDLC201 การใช้ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
Thai Usage for Careers
3 (3-0-6)
GEDLC202 การเขียนและนำเสนอรายงาน
Writing and Presenting Reports
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (2-2-5)
GEDLC102 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
English for Work
3 (2-2-5)
- กลุ่มคณิตศาสตร์ 3
GEDSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily life
3 (3-0-6)
GEDSC402 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
GEDSC403 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-6)
GEDSC404 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-6)
GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-6)
GEDSC407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ 3
GEDSC301 วิทยาศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่
Science for Living in the Modern World
3 (3-0-6)
GEDSC302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
GEDSC303 วิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ
Science of Biodiversity
3 (2-3-5)
GEDSC304 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Physical Science for Agriculture
3 (2-3-5)
GEDSC305 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
Science for Electrical and Electronic
3 (2-3-5)
GEDSC306 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับโลหะวิทยาเบื้องต้น
Physical Science for Elementary of Metallurgy
3 (3-0-6)
GEDSC307 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับช่างเทคนิค
Physical Science for Technicians
3 (2-3-5)
(2) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(3) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
DIPCT101 งานก่อสร้างเบื้องต้น
Basic Construction Workshop
3 (1-6-4)
DIPCT102 กลศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCT103 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-6-4)
DIPCT104 วัสดุก่อสร้าง
Technical Materials
2 (2-0-4)
DIPCT105 การสำรวจเบื้องต้น
Introduction to Survey
3 (1-4-4)
DIPCT106 เทคนิคก่อสร้างเบื้องต้น
Basic Construction Technique
2 (2-0-4)
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
DIPCC312 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
Professional Activities 1
0 (0-2-0)
DIPCC313 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
Professional Activities 2
0 (0-2-0)
DIPCC314 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
Professional Activities 3
0 (0-2-0)
DIPCC315 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
Professional Activities 4
0 (0-2-0)
DIPCC316 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
Moral and Ethics Promotion Activity
0 (0-2-0)
(5) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 58
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 15
DIPCC301 การบริหารงานคุณภาพและการเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่
Quality Administration and Modern SME Entrepreneurship
2 (1-2-3)
DIPCC302 กฏหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational Regulation and Laws
1 (1-0-2)
DIPCC303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Information Technology for Works
3 (2-3-5)
DIPCT201 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCT202 ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Material
3 (3-0-6)
DIPCT203 เขียนแบบก่อสร้าง 1
Construction Drawings 1
3 (1-6-4)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 23
DIPCT401 งานก่อสร้าง 1
Construction Workshop 1
3 (1-6-4)
DIPCT402 เขียนแบบก่อสร้าง 2
Construction Drawings 2
3 (1-6-4)
DIPCT403 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
3 (3-0-6)
DIPCT404 การสำรวจ 1
Surveying 1
3 (2-3-5)
DIPCT405 ปฐพีกลศาสตร์ 1
Soil Mechanics 1
3 (2-3-5)
DIPCT406 หลักการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
Inspection and construction supervision
2 (2-0-4)
DIPCT407 การประมาณราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
3 (2-2-5)
DIPCT408 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 12
DIPCT501 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
DIPCT502 การทดสอบวัสดุ
Materials Testing
2 (1-3-3)
DIPCT503 เทคนิคก่อสร้าง 1
Construction Technique 1
2 (2-0-4)
DIPCT504 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
2 (2-0-4)
DIPCT505 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (2-3-5)
DIPCT506 คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
Computer in Construction Technology
3 (2-3-5)
DIPCT507 การสำรวจ 2
Surveying 2
3 (2-3-5)
DIPCT508 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
DIPCT509 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
3 (2-3-5)
DIPCT510 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
DIPCT511 อุปกรณ์อาคาร
Construction Equipment
2 (2-0-4)
DIPCT512 กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง
Law Legal Contract And Specification
2 (2-0-4)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPCT601 ฝึกงาน
Work Practice
4 (0-20-0)
DIPCT602 ฝึกงาน 1
Work Practice 1
2 (0-10-0)
DIPCT603 ฝึกงาน 2
Work Practice 2
2 (0-10-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
DIPCT701 โครงงาน
Project
4 (0-12-0)
DIPCT702 โครงงาน 1
Project 1
2 (0-6-0)
DIPCT703 โครงงาน 2
Project 2
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม