รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53
ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
3 (3-0-6)
ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
4 (3-3-7)
ENGCV109 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
3 (2-3-5)
ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV303 การสำรวจเส้นทาง
Route Surveying
3 (2-3-5)
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
1 (0-3-1)
ENGCV403 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
Construction Cost Estimation and Analysis
3 (2-3-5)
ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Engineering and Management
3 (3-0-6)
ENGCV603 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Workshop
3 (1-6-4)
ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
ENGCV702 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (2-3-5)
ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
Inspection for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับงานก่อสร้าง
Engineering Drawing for Construction
3 (2-3-5)
ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา
Computer Methods for Civil Engineers
3 (2-3-5)
ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Engineering
3 (2-3-5)
ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
Special Topics in Civil Engineering
3 (1-6-4)
ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
3 (3-0-6)
ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์
Tunnel Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resource Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV713 การออกแบบสะพาน
Bridge Design
3 (3-0-6)
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง
Railway Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (2-3-5)
ENGCV716 การทำแผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ
UAV Photogrammetry
3 (2-3-5)
ENGCV717 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร
Repair and maintenance of building structures
3 (2-3-5)
ENGCV718 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
Climate Change and Impacts
3 (3-0-9)
ENGCV719 กลศาสตร์ของหิน
Rock Mechanics
3 (3-0-9)
ENGCV720 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด
Slope Stability Analysis
3 (3-0-9)
ENGCV721 พลศาสตร์ของดิน
Soil Dynamics
3 (3-0-9)
ENGCV722 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
Soil Improvement in Engineering
3 (3-0-6)
ENGCV723 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
Railway Geotechnics
3 (3-0-6)
ENGCV724 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
Building Information Modeling
3 (2-3-5)
ENGCV725 การสำรวจด้วยดาวเทียม
Satellite Surveying
3 (2-3-5)
ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education Civil Engineering
6 (0-40-0)
Prerequisite : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCV301 การสำรวจ 3 (3-0-6)
ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Practice
3 (0-40-0)
Prerequisite : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
Prerequisite : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : ENGCV301 การสำรวจ 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 28
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics Statics
3 (3-0-6)
ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
3 (3-0-6)
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials 2
2 (2-0-4)
ENGCV200 ธรณีวิทยา
Geology
3 (3-0-6)
ENGCV301 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
ENGCV302 ปฏิบัติการสำรวจ
Surveying Practice
1 (0-3-1)
ENGCV601 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 20
FUNMA109 สถิติ
Statistics
3 (3-0-6)
FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
Applied Calculus for Engineers
3 (3-0-6)
FUNMA112 สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ
Differential Equations and Boundary value problems
3 (3-0-6)
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamental of Physics for Engineers
4 (3-3-7)
FUNSC203 เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
Fundamentals of Chemistry for Engineers
4 (3-3-7)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม