ข้อมูลอาจารย์

ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 มิ.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 19 เม.ย 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 28 ก.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : National Cheng Kung University Taiwan
  ประเทศ : ไต้หวัน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ