รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) / Bachelor of Science Program in Agriculture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG002 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills for Agriculture
1 (0-3-1)
BSCAG003 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (1-3-3)
BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
Fundamental Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
2 (1-3-3)
BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
Genetics for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
Farm Machinery
2 (1-3-3)
BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
2 (1-3-3)
BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
3 (3-0-6)
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC108 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร
Biochemistry for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (2-3-5)
BSCCC205 คณิตศาสตร์และสถิติ
Mathematics and Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33
BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-3-1)
BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-3-1)
BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-3-1)
BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 4
Practical Skills in Plant Science 4
1 (0-3-1)
BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
BSCAG107 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
3 (2-3-5)
BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช
Standard for Crops Production
2 (1-3-3)
BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม
Plant Diseases and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
Plant Insect Pests and Their Controls
2 (1-3-3)
BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
Plant Climate and Water Management
3 (2-3-5)
BSCAG113 การจัดการฟาร์มพืช
Crops Farm Management
2 (1-3-3)
BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร์
Seminar in Plant Science
1 (0-3-1)
BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
BSCAG116 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Internship in Plant Science
3 (0-40-0)
BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9
BSCAG141 พืชไร่เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
3 (2-3-5)
BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อาหาร
Food Field Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Industrial Beverage Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมพลังงาน
Industrial Energy Crops Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Para Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG151 พืชสมุนไพร
Medicinal Plants
3 (2-3-5)
BSCAG152 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-5)
BSCAG153 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production
3 (2-3-5)
BSCAG154 การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-5)
BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG156 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-5)
BSCAG157 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
BSCAG158 การผลิตพืชในโรงเรือน
Crop Production in Green House
3 (2-3-5)
BSCAG159 เทคโนโลยีการผลิตพืชพื้นถิ่น
Domestic Crop Production Technology
3 (2-3-5)
BSCAG160 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
BSCAG161 การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Classification of Plant Materials and Plant Selection
3 (2-3-5)
BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (2-3-5)
BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG164 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
BSCAG165 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (2-3-5)
BSCAG166 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
Computer for Landscape Design
3 (2-3-5)
BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
Fundamental Geographic Information System
3 (2-3-5)
BSCAG168 ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์
Applied Geographic Information System
3 (1-6-4)
BSCAG169 การสำรวจจากระยะไกล
Remote Sensing
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6
BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Post Harvest Technology
3 (2-3-5)
BSCAG134 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture
3 (2-3-5)
BSCAG135 การจัดการดินและปุ๋ย
Soil and Fertilizer Management
3 (2-3-5)
BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝังตัวทางการเกษตร
Embedded System Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ระบุสาขา / กอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ระบุสาขา / กอง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พืชศาสตร์