ข้อมูลอาจารย์

ยรรยง เฉลิมแสน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 29 มี.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : กีฏวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 26 มิ.ย. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : กีฏวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 10 มิ.ย. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : กีฏวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ