ข้อมูลอาจารย์

สุมิตรา สุปินราช

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 มี.ค. 2530
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชศาสตร์ – พืชสวน
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

 • 26 ต.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ