ข้อมูลอาจารย์

ศีลศิริ สง่าจิตร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2 พ.ย. 2523
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชสวน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 16 ส.ค. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : การเกษตร
  สถานที่ศึกษา : Asia Institute of Technology
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ