รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ / Certificate in Vocational Education Architecture Preparation Program

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มสุขภาพ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 25 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 10
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 10
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
CERCC503 กิจกรรมศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
0 (0-2-1)
CERCC504 กิจกรรมความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Happiness in Lifelong Learning
0 (0-2-1)
CERCC505 กิจกรรมสุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
0 (0-2-1)
CERCC506 กิจกรรมภูมิปัญญาและคุณค่าแห่งวิถีชีวิต
Wisdom and Way of Live Value
0 (0-2-1)
CERCC507 กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อสังคม
Social Innovation
0 (0-2-1)
CERCC508 กิจกรรมการนำสร้างสุข
Leadership of Happiness
0 (0-2-1)
(3) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 28
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4
GECLC101 ภาษาไทยพื้นฐาน
Fundamental Thai
2 (2-0-4)
GECLC102 ภาษาไทยเพื่อการสืบค้นและการเขียนรายงาน
Thai for Searching and Writing Reports
1 (1-0-2)
GECLC103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1 (1-0-2)
GECLC104 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
Thai for Creativity
1 (1-0-2)
GECLC105 การพูดและการเขียนเพื่องานอาชีพ
Speaking and Writing for Career
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
GECLC201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
English for Everyday Communication 1
2 (1-2-3)
GECLC202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
English for Everyday Communication 2
2 (1-2-3)
GECLC203 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 1
English for World Outlook 1
1 (0-2-1)
GECLC204 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง 2
English for World Outlook 2
1 (0-2-1)
GECLC212 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
English for Reading and Writing
2 (1-2-3)
GECLC213 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
2 (1-2-3)
GECLC214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 4
GECSC101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
2 (1-2-3)
GECSC106 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
2 (1-2-3)
GECSC107 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
2 (2-0-4)
GECSC108 หลักเคมี 2
Principles of Chemistry 2
2 (2-0-4)
GECSC109 หลักเคมี 3
Principles of Chemistry 3
2 (1-2-3)
GECSC110 หลักเคมี 4
Principles of Chemistry 4
2 (1-2-3)
GECSC111 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
2 (1-2-3)
GECSC112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life
2 (2-0-4)
GECSC113 วิทยาการคำนวณ
Computing Science
2 (1-2-3)
GECSC114 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
GECSO101 จริยธรรมกับความเป็นพลเมือง
Citizenship and Morals
2 (2-0-4)
GECSO102 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King's Philosophy for Sustainable Development
1 (1-0-2)
GECSO103 ภูมิศาสตร์กับภูมิสังคม
Geography and Geo-Social
1 (1-0-2)
GECSO104 พื้นฐานอารยธรรมไทย และอารยธรรมตะวันออก
Thai Civilization and Oriental Civilization
1 (1-0-2)
GECSO105 พื้นฐานอารยธรรมโลก
World Civilization
1 (1-0-2)
GECSO106 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Current Affairs
1 (1-0-2)
GECSO107 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
1 (1-0-2)
GECSO108 กฎหมายกับชีวิต
Law and Life
1 (1-0-2)
GECSO201 ภูมิปัญญาแห่งชีวิต
The Wisdom of Life
1 (1-0-2)
GECSO202 ความงดงามแห่งล้านนา
The Beauty of Lanna
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9
GECSC201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
Basic Mathematics 1
3 (3-0-6)
GECSC202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
Basic Mathematics 2
3 (3-0-6)
GECSC206 สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มสุขภาพ 2
GECSO301 เพศศึกษา
Sexuality Education
1 (1-0-2)
GECSO302 ความปลอดภัยในชีวิต
Life Safety
1 (1-0-2)
GECSO303 กรีฑา
Track and Field
1 (0-2-1)
GECSO304 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
1 (0-2-1)
GECSO305 แบดมินตัน
Badminton
1 (0-2-1)
GECSO306 วอลเลย์บอล
Volleyball
1 (0-2-1)
GECSO307 บาสเกตบอล
Basketball
1 (0-2-1)
GECSO308 ลีลาศ
Social Dance
1 (0-2-1)
GECSO309 ศิลปะการป้องกันตัว
Martial Arts
1 (0-2-1)
GECSO311 อาหารและสุขภาพ
Food and Health
1 (0-2-1)
GECSO312 ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
Everyday Life Skills
1 (0-2-1)
(4) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 94
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 25
CERCC501 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
2 (2-0-4)
CERCC502 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
2 (1-2-3)
GECLC209 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 1
English for Architecture 1
1 (0-2-1)
GECLC210 ภาษาอังกฤษเพื่องานสถาปัตยกรรม 2
English for Architecture 2
1 (0-2-1)
GECLC211 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
English for Listening and Speaking
2 (1-2-3)
GECSC102 กลศาสตร์
Mechanics
2 (1-2-3)
GECSC103 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
Fundamental to Thermofluid
2 (1-2-3)
GECSC104 ฟิสิกส์ของคลื่น แสง และเสียง
Wave Light and Sounds in Physics
2 (1-2-3)
GECSC105 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Fundamental to Electrical and Electronics
2 (1-2-3)
GECSC203 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 1
Mathematics for Career 1
3 (3-0-6)
GECSC204 คณิตศาสตร์เพื่องานอาชีพ 2
Mathematics for Career 2
3 (3-0-6)
GECSC205 แคลคูลัสเพื่องานอาชีพ
Calculus for Career
3 (3-0-6)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 25
CERCC301 สาระสถาปัตยกรรม
Content of Architecture
2 (2-0-4)
CERCC302 วาดเส้น
Drawing
2 (0-4-2)
CERCC303 องค์ประกอบศิลป์
Fundamental Art
2 (1-3-3)
CERCC304 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
2 (1-2-3)
CERCC305 วัสดุและโครงสร้าง
Materials and Structure
2 (2-0-4)
CERCC306 การคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
2 (1-2-3)
CERCC307 ประมวลความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์เบื้องต้น
Basic Architectural Comprehensive
2 (1-2-3)
CERCC308 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
Basic Computer Software for Design
2 (1-2-3)
CERCC309 ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
Architectural Drawing
2 (0-4-2)
CERCC310 เทคนิคแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
Architectural Presentation Techniques
3 (1-4-4)
CERCC311 พื้นฐานการออกแบบเชิงปฏิบัติการ
Workshop Basics for Design
2 (1-3-3)
CERCC312 การสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ
Surveying for Design
2 (1-2-3)
- กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 36
CERAR101 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architecture Design 1
3 (1-4-4)
CERAR102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architecture Design 2
3 (1-4-4)
CERAR103 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architecture Design 3
3 (1-4-4)
CERAR104 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architecture Design 4
3 (1-4-4)
CERAR105 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
Information Technology and Computer
2 (1-3-3)
CERAR106 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
2 (1-3-3)
CERAR107 เขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
Architecture Drafting 1
2 (1-3-3)
CERAR108 เขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
Architecture Drafting 2
2 (1-3-3)
CERAR109 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอสถาปัตยกรรม
Computer for Architectural Presentation
2 (1-3-3)
CERAR110 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Aided for Architectural Drawing
2 (1-3-3)
CERAR111 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติเบื้องต้น
Computer for Basic 3D Design
2 (1-3-3)
CERAR112 การบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Basic Construction Management
2 (2-0-4)
CERAR113 การนำเสนองานสถาปัตยกรรมด้วยสื่อวิดีทัศน์
Digital Media for Architecture Presentation
2 (1-3-3)
CERAR114 สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม
Architecture and Environment
2 (1-2-3)
CERAR115 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
Sustainable Architecture
2 (2-0-4)
CERAR116 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
2 (1-2-3)
CERAR117 เครื่องเรือนเบื้องต้น
Basic Furniture
2 (1-3-3)
CERAR118 การยศาสตร์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน
Ergonomics for Interior Architecture
2 (1-3-3)
CERAR119 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Design
2 (1-3-3)
CERAR120 หลักพืชสวนและพันธุ์ไม้
Principles of Horticulture and Plant
2 (1-3-3)
CERAR121 ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial Design
2 (1-3-3)
CERAR122 เทคโนโลยีโครงสร้างและการออกแบบรายละเอียดอาคาร
Technology Aided Structure and Building Design
2 (1-3-3)
CERAR123 เทคนิคระบบประกอบอาคารอัจฉริยะ
Smart Building System
2 (1-2-3)
- ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4
CERCC313 ฝึกงาน
Job Training
4 (0-40-0)
CERCC314 ฝึกงาน 1
Job Training 1
2 (0-20-0)
CERCC315 ฝึกงาน 2
Job Training 2
2 (0-20-0)
- โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4
CERCC316 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม
Pre-Architecture Project
4 (0-12-4)
CERCC317 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 1
Pre-Architecture Project 1
2 (0-6-4)
CERCC318 โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 2
Pre-Architecture Project 2
2 (0-6-4)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี