ข้อมูลอาจารย์

พรพิมล ช่วงชัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ